Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzifakultný projekt APVV skúmajúci elektronický monitoring väzňov napreduje

Medzifakultný projekt APVV skúmajúci elektronický monitoring väzňov napreduje

 

Jednou z tém, ktorá v tomto roku rezonovala v masmédiách, bol aj elektronický monitoring väzňov. Ako sme už informovali v Spravodajcovi UMB č. 4 / 2017 (s. 30) a č. 3/2018 (s.17), venuje sa jej aj riešiteľský kolektív Univerzity Mateja Bela zložený z výskumníkov z Právnickej a Ekonomickej fakulty. Motivácia UMB uskutočňovať vlastný výskum v tejto oblasti vychádza z predpokladu, že elektronické náramky môžu pri ich optimálnom využití mať významný pozitívny vplyv na samotných odsúdených, a napomôcť im efektívnejšie sa začleniť naspäť do spoločnosti (pri dodržiavaní stanovených pravidiel). Popri kladných vplyvoch v oblasti bezpečnosti a justície má elektronický monitoring z dlhodobého hľadiska aj potenciál usporiť verejné financie, avšak iba za predpokladu, že bude využívaný rozsiahle, účelne aj efektívne. Výskumné aktivity oboch menovaných fakúlt UMB zamerané na dosiahnutie verejných záujmov v tejto oblasti sú koordinované a zastrešené projektom s názvom „Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí“, ktorý je financovaný Agentúrou na podporu vedy a výskumu (APVV-15-0437).

Pri riešení tohto projektu spolupracuje UMB s viacerými externými partnermi vrátane  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. V auguste tohto roka podpísali rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a minister spravodlivosti SR Mgr. Gábor Gál memorandum o spolupráci v tejto oblasti. Týmto verejne prístupným dokumentom sa formálne upravila už skoršie existujúca spolupráca oboch inštitúcií, respektíve ich súčinnosť pri riešení výziev ktorým SR aktuálne čelí v tejto oblasti. Cieľom skúmania možností rozsiahlejšieho a efektívnejšieho využívania elektronických náramkov sa popri UMB zaoberá aj širšia pracovná skupina Ministerstva spravodlivosti, ktorú zriadil minister Mgr. Gábor Gál v lete tohto roka. Je zložená z viacerých odborníkov v tejto oblasti (advokáti, akademici, sudcovia, probační a mediační úradníci, zástupcovia Zboru väzenskej a justičnej stráže atď.). UMB v nej zastupuje doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD, hlavný riešiteľ vyššie v texte spomínaného projektu. Vďaka čomu výsledky výskumu UMB nadobúdajú aj aplikačnú úroveň.

Vyššie spomínaný projekt UMB sa momentálne nachádzajú vo fáze sumarizácie výsledkov sekundárneho a primárneho pilotného výskumu a príprav na kľúčové výskumné aktivity, ktoré budú uskutočnené počas roka 2019. Výsledky doterajšieho výskumu UMB boli prezentované a publikované na viacerých konferenciách doma aj v zahraničí (o.i. v Groningene, Lisabone, Oxforde, Prahe, Ríme a Telči). Najnovšie výsledky doterajšieho výskumu boli prezentované a diskutované aj na IV. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Banskobystrické zámocké dni práva, ktorá sa uskutočnila 22. a 23. novembra na zámku Vígľaš. Záujemcovia o problematiku z radov slovenskej odbornej aj laickej verejnosti sa budú môcť s doterajšími výsledkami výskumu UMB v tejto oblasti oboznámiť aj v zborníku z uvedenej konferencie, ktorý bude publikovaný v prvej polovici roku 2019.

 

 


Ing. Peter Mihók, PhD.
 

Výskumné a inovačné centrum Ekonomickej fakulty UMB

 

 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici