Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Laboratórium kybernetickej kriminológie a viktimológie

Laboratórium kybernetickej kriminológie a viktimológie

Výzvy spoločenského života s výhľadom do roku 2030, rozvoj techniky a technológií v duchu Priemyslu pre 21. storočie (Priemysel 4.0,) Digitálna agenda pre Európu a pod., determinujú predpokladaný vývoj podskupiny odborov vedy a techniky "Právne vedy". Tieto trendy budú generovať aj protispoločenské javy, ktoré sa prejavia vo väčšej miere v kybernetickom priestore, na digitálnom trhu produktov a služieb, na sociálnych sieťach, porušovaním základných práv a slobôd ľudí, porušovaním zákonom chránených záujmov, a obeťami trestných činov v rámci tzv. kybernetickej kriminality (počítačovej kriminality).


Laboratórium kybernetickej kriminológie a viktimológie umožní reálne aj virtuálne prepojenie výskumných kapacít s partnermi pri skúmaní kriminologických aspektov fenoménu kybernetickej kriminality, hľadanie preventívnych a represívnych opatrení, skúmanie obetí počítačovej kriminality.
Priekopník akademickej a vednej disciplíny kybernetickej kriminológie (Cyber Criminology) a kybernetickej viktimológie (Cyber Victimology), Prof. (Dr.) K. Jaishankar (Department of Criminology, Raksha Shakti University (Police and Internal Security University, India), ju definuje ako "štúdium príčinnej súvislosti medzi zločinmi, ktoré sa vyskytujú v kybernetickom priestore a jeho vplyvom vo fyzickom priestore". Odborníci poukazujú na skutočnosť, že kybernetická kriminológia kryštalizuje pre mnohých vedcov oblasť výskumu na rozhraní medzi informatikou, internetovou vedou a kriminológiou. Kybernetická kriminológia sa často spája s kybernetickými forenznými vedami, ktoré sa zaoberajú výlučne vyšetrovaním počítačovej kriminality. Kybernetická kriminológia sa zaoberá vedeckým skúmaním počítačovej kriminality, jej stavom, jej príčinami a podmienkami, formami, páchateľmi, prevenciou a prognózou. Kybernetická viktimológia skúma obete počítačovej kriminality.

Výskumné domény:

- Kriminológia, Kybernetická kriminológia a viktimológia;

- Trestnoprávne aspekty počítačovej kriminality v rámci zákonom chránených záujmov;

- Právna ochrana obetí počítačovej kriminality;

- Prevencia počítačovej kriminality a jej obetí;

- Edukácia v oblasti informačnej bezpečnosti a manažmentu rizík vo verejnej a privátnej sfére;

- Skúmanie praxeologických problémov v rôznych aplikačných oblastiach, sektoroch kritickej infraštruktúry.

 

Perspektívne plánujeme..... Spoločné výskumné a projektové pracovisko (pobočka):

"Spoločné výskumné laboratórium Cassovia" (SVL Cassovia) pri Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, s primárnym zameraním na kybernetickú kriminológiu a viktimológiu v sektore Doprava".  apod.

 

Laboratory of Cyber Criminology and Victimology
The challenges of social life with a view until 2030, the development of technologies in the spirit of the Industry for the 21st Century (Industry 4.0, Digital Agenda for Europe, etc.) determine the expected development of a subgroup of the fields of science and technology, the "Legal Sciences". These trends will also generate anti-social phenomena that will show, to a greater extent, in cyberspace, in the digital market of products and services, in social networks, by violating fundamental rights and freedoms, violating legitimate interests protected by law, and through crime victims within the so-called cybercrime.

The Cyber Criminology and Victimology Laboratory will allow both the real and virtual interconnection of research capacities with partners in investigating the criminological aspects of cybercrime phenomenon, seeking preventive and repressive measures, and investigating victims of cybercrime.

A pioneer of an academic and scientific discipline of Cyber Criminology and Cyber Victimology, Prof. (Dr.) K. Jaishankar (Department of Criminology, Raksha Shakti University, (Police and Internal Security University, India) defines it as "a study of the causal link between crimes occurring in a cyber space and due to its impact in a physical space". Experts point to the fact that cyber criminology crystallizes, for many scientists, the area of research at the interface between computer science, internet science, and criminology. Cyber criminology is often associated with cyber forensic sciences that are exclusively involved in computer crime investigations. Cyber criminology is concerned with the scientific investigation of computer criminality, its state, its causes and conditions, forms, perpetrators, prevention, and prognosis. Cyber victimology investigates computer crime victims.

Research domains:
- Criminology, Cyber Criminology and Victimology;
- Criminal law aspects of cybercrime within legally protected interests;
- Legal protection of victims of cybercrime;
- Preventing cybercrime and its victims;
- Education in the field of information security and risk management in the public and private spheres;

- Research of praxeological problems in the different application areas, the Critical Infrastructure sectors.

In future we prepare....The Joint Research and Project Office (Branch):

"Joint Research Laboratory Cassovia" (JRL Cassovia) at the Faculty of Aeronautics of the Technical University in Košice focused on the Cyber Criminology and Victimology in the Transport Sector, etc.