Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Laboratórium environmentálnej kriminality a prevencie

V rámci „Kriminologického a kriminalistického výskumného centra pri Právnickej fakulte UMB“ plánujeme vybudovať a rozvíjať špecializované pracovisko „Laboratórium environmentálnej kriminality a prevencie“.

Snaha Generálnej prokuratúry SR sa stretla s pozitívnou reakciou vlády, ktorá v septembri 2016 uložila ministrovi vnútra vypracovať opatrenia na zriadenie špecializovaného policajného útvaru na boj s environmentálnou kriminalitou tak, aby Prírodná polícia mohla začať svoju činnosť od začiatku roka 2018.

V postihovaní a v prevencii trestných činov proti prírode má štát rezervy. Medzi kľúčové trestné činy patrí ohrozenie životného prostredia, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov vrátane nelegálneho obchodu s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov, nedovolený dovoz, vývoz a preprava odpadov a neoprávnené nakladanie s odpadmi, nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov a vysoko rizikových chemických látok, nedovolené výruby stromov a nelegálny obchod s drevom, porušovanie ochrany vôd, pytliactvo, týranie zvierat, šírenie nákazlivej choroby, ohrozovanie zdravia škodlivými potravinami.

Budovanie špecializovaného pracoviska „Laboratórium environmentálnej kriminality a prevencie“ plánujeme primárne na platforme spolupráce Právnickej fakulty UMB, Prezídia Policajného zboru MV SR, Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ SR, Krajského riaditeľstva PZ SR v Banskej Bystrici, Mestskej polície mesta Banská Bystrica, štátneho podniku Lesy SR, š.p., ďalších expertných a projektových partnerov.

Dlhodobé výskumno-vzdelávacie, expertné a projektové aktivity zameriame na problematiku:
• monitoring a trestnoprávne aspekty environmentálnej kriminality na Slovensku;
• kriminologické aspekty environmentálnej kriminality a trendy prevencie, v kontexte environmentálnej legislatívy Európskej únie;
• kriminologický výskum environmentálnej kriminality (latentnej environmentálnej kriminality) na Slovensku za príslušný rok (v spolupráci s Radou vlády SR pre  prevenciu kriminality, obvodnými úradmi v sídle krajov).

Študenti budú mať príležitosť získať teoretické vedomosti aj praktické poznatky prostredníctvom skúsených vyšetrovateľov, kriminalistov, kriminológov a ďalších forenzných špecialistov. Činnosť špecializovaného laboratória posilní aj medzifakultnú spoluprácu a interdisciplinárne štúdium problematiky so študijným odborom „Environmentálny manažment“ na Fakulte prirodných vied UMB a otvorí spoluprácu aj s ďalšími partnermi doma aj v zahraničí.