Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

KKVC PrF UMB BB

22.06.2022

„Kriminologické a kriminalistické výskumné centrum pri Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici“ (KKVC PrF UMB BB) je špecializovaným pracoviskom skúmania ochrany osôb, majetku a ďalších zákonom chránených záujmov, ktoré vykonáva vedecko-výskumnú a expertnú činnosť v súlade s dlhodobým plánom rozvoja a zámermi fakulty / univerzity. Primárnym objektom skúmania sú praxeologické problémy z odboru Trestné právo, Kriminológia a Kriminalistika, Počítačová kriminalita a prevencia, Ochrana osôb a majetku normami trestného práva, ochrana záujmov v sektoroch kritickej infraštruktúry a bezpečnostná agenda v rámci národných a medzinárodných projektov / grantov.

"The Criminological and Criminalistic Research Center at the Faculty of Law of the Matej Bel University in Banská Bystrica" (CCRC) is a specialized department for the examination of the protection of persons, property and other legally protected interests, which performs scientific research and expert activities in accordance with the long-term development plan and intentions of the faculty / university. The primary objects of the study are the praxeological problems from the field of Criminal Law, the Criminology and Criminalistics, the Cyber Crime and prevention, the Protection of Persons and Property by the Criminal Law., and the Security agenda within the national and international projects / grants.

Výskumné centrum hľadá riešenia interdisciplinárnych bezpečnostno-právnych aspektov protispoločenských javov, ochrany zákonom chránených záujmov vo verejnej a privátnej sfére, pre optimalizáciu reakcie spoločnosti na zločinnosť, kontrolu kriminality nástrojmi represie a prevencie, zaistenia vnútornej bezpečnosti štátu, v kontexte agendy Európskej bezpečnosti a spolupráce.

Vedné disciplíny, ktoré sa primárne zaoberajú kriminálnym správaním ľudí odborná komunita rozdeľuje spravidla na právne a neprávne disciplíny (vedné odbory). Právne disciplíny akcentujú systém trestných disciplín (trestné právo hmotné) a trestno-procesných disciplín (trestné právo procesné). Neprávne disciplíny predstavuje práve kriminológia (a kriminalistika), jej podsystémy a široký diapazón, ktorý tvorí jej multidisciplinaritu v systéme odborov vedy a techniky "Právne vedy". V systéme vzťahov dominuje vzťah kriminológie a trestného práva. "Trestné právo bez kriminológie je slepé a kriminológia bez trestného práva bezbrehá" (Novotný, O.; Zapletal, J. a kol, 2001). Kriminalistika ako samostatná veda skúma zákonitosti vzniku, priebehu a prejavov skutkových okolností trestnej činnosti. Jej predmetom sú kriminalisticky relevantné udalosti. Odborná prax potvrdzuje skúsenosť, že "kriminológia využíva predovšetkým kriminalistické poznatky, ktoré kriminalisti zistili v procese vyšetrovania a obohacuje svoje empirické fakty o nové súvislosti. Kriminalistika využíva poznatky kriminológie pri stanovovaní vyšetrovacích hypotéz, k prehlbovaniu efektívnosti svojich taktických postupov a metód zisťovania analýzy stôp trestnej činnosti, k prehĺbeniu kvality sociálnej interakcie v procese vyšetrovania a pod.". (Dianiška, G. a kol, 2016).

V rámci výskumného centra je zriadené a budované „Forenzné laboratórium“ s potenciálom pre zisťovanie spôsobov páchania trestných činov, vrátane takticko-technických postupov, forenzné vyšetrovanie, rozvoj forenzných disciplín, skúmanie bezpečnostných technológií ochrany osôb a majetku, otázky prevencie kriminality. Druhým, perspektívnym pracoviskom výskumného centra bude "Laboratórium environmentálnej kriminality a prevencie", jedinečné svojim zameraním na Slovensku. Tretím pracoviskom a pilierom bude "Laboratórium kybernetickej kriminológie a viktimológie".

„Kriminologické a kriminalistické výskumné centrum pri Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici“ je budované na báze tvorivých národných a medzinárodných projektových a grantových tímoch, v súlade s vedeckým profilom fakulty / univerzity. Vedecko-odborne spolupracuje s "Centrom krízového riadenie Univerzity Mateja Bela  v Banskej Bystrici" (CEKR) pri interdisciplinárnom riešení bezpečnostno-právnych problémov vnútroštátneho a medzinárodného charakteru, s Ústavom automatizácie a komunikácie UMB, ako aj s ďalšími výskumnými pracoviskami a firmami doma a v zahraničí, v študijných a vedných odboroch primárneho zamerania KKVC PrF UMB BB.

Personálne zabezpečenie výskumného centra - Výskumní pracovníci / Researchers:

Riaditeľ / Director CCRC

doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor KLIMEK, PhD., Dr. h. c.

 

Zástupca riaditeľa / Deputy Director of CCRC 

doc. JUDr. Adrián VAŠKO, PhD.  

 

Výskumní pracovníci /Researchers

prof. JUDr. Jaroslav KLÁTIK, PhD. 

Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc.  

prof. JUDr. Sergej ROMŽA, PhD.

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav KELEMEN, DrSc., MBA, LL.M. 

prof. JUDr. Ingrid MENCEROVÁ, PhD.

JUDr. Miloš MAĎAR, PhD., LL.M.

JUDr. Zoltán VALENTOVIČ

 

Výskumní partneri a konzultanti / Research partners and consultants

prof. Dr. Alessandro PALMIERI, Ph.D. (Italy)
Associate Professor of Comparative Private Law
University of Siena - Department of Law

prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc. (Slovakia)
Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta práva
PAN-EUROPEAN UNIVERSITY, Bratislava, Faculty of Law

prof. PhDr. Jiří STRAUS, DrSc. (Czech Republic)
Vysoká škola finanční a správní Praha, Fakulta právních a správních studií
University of Finance and Administration, Praque, Faculty of Legal and Administration studies

prof. Natalia Grigorievna KALASHNYK, DSc. (Ukraine)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Юридичний факультет
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Law

prof. Dr. Klára KECSKEMÉTHY SIPOS, Ph.D. (Hungary)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
National University of Public Service, Budapest

prof. zw. dr. hab. Jacek DWORZECKI (Poland)
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Police Academy in Szczytno

prof. JUDr. Jozef METEŇKO, PhD. (Slovakia)
Katedra kriminalistiky a forenzných vied, Akadémia Policajného zboru v Batislave
Department of Criminalistics and Forensic Sciences, Police Academy in Bratislava

Dr. h. c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA (Slovakia)
Katedra bezpečnostných štúdií, FPVaMV UMB
Department of Security studies, Faculty of Political Sciences and international affairs, Matej Bel University

prof. RNDr. Iveta MARKOVÁ, PhD. (Slovakia)
Katedra životného prostredia, FPV UMB
Department of Environmental Management, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University

pplk. doc. PhDr. Magdaléna ONDICOVÁ, PhD. (Slovakia)
Katedra kriminológie, Akadémia Policajného zboru v Batislave
Department of Criminology, Police Academy in Bratislava

Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M. (Slovakia, CCRC KE)
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Faculty of Aeronautics, Technical University in Košice

doc. Ing. Marek DRÍMAL, PhD. (Slovakia)
Katedra životného prostredia, FPV UMB
Department of Environmental Management, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University

assoc. prof. Ing. František BLAŠKO, CSc. (USA)
Colonel (ret.), Foothills, Arizona

Professor dr hab. Waldemar ZUBRZYCKI (Poland)
The chairman of the scientific council
Centrum Profilaktyki Biznesu, Warszaw

Tomasz SAFJAŃSKI, Ph.D. (Poland)
Director of Science / Dyrektor Naukowy
Centrum Profilaktyki Biznesu, Warszaw

Irena MALINOWSKA, Ph.D. (Poland)
Paweł ŁABUSZ, Ph.D. (Poland)
Mariusz MICHALSKI, Ph.D. (Poland)
The members of the Scientific Council of Centrum Profilaktyki Biznesu, Warszawa   

assoc. prof. Oleh KYRYCHENKO, Doctor of Law Sciences (Ukraine)
Rector of Dnipro Humanitarian University, Dnipro, Professor of the Department of Law 

Yuri IRKHA, PhD. in Law (Ukraine)
Head of the Research Department of the State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv                  

Volodymyr POLISHCHUK, Ph.D., (Ukraine, CCRC KE)
Department of Software Systems, Faculty of Information Technology
Uzhgorod National University (Ukraine)

Oleksandr SHAMARA, PhD. (Ukraine)
Adviser to the Director of the Institute of Information, Security and Law of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Kiev
Professor of the Department of Criminal Law, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Dnipro  

pplk. Ing. Štefan GALLA, PhD., MBA (Slovakia)
Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra SR
Fire and technical expertise institut of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic

Ing. Erika DUDÁŠ PAJERSKÁ, PhD. (Slovakia, CCRC KE)
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave.
Faculty of Business Economics with the seat in Košice, University of Economics in Bratislava

JUDr. Miroslav BRVNIŠŤAN, PhD. (Slovakia)
expert kybernetickej bezpečnosti, BMSEC, s.r.o., Bratislava
Cyber Security Expert

Ing. Róbert ROZENBERG, PhD. (Slovakia, CCRC KE)
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Faculty of Aeronautics, Technical University in Košice

MUDr. Mgr. Boris ŤAŽKÝ (Slovakia)
odborník z praxe /Súdne lekárstvo/
Expert / Forensic Medicine /

MUDr. Martin SOMORA (Slovakia)
odborník z praxe /Súdna psychiatria/
Expert / Judicial Psychiatry /

PhDr. Roland PAVLÍK (Slovakia)
odborník z praxe /Súdna psychológia/
Expert /Judicial Psychology/

Ing. Jozef SOLÁRIK (Slovakia)
odborník z praxe /Kriminalistika/
Expert / Criminologist/

JUDr. Jozef VAJS (Slovakia)
odborník z praxe /Penológia/
Expert /Penology/

PhDr. Michal DOBRÍK, PhD. (Slovakia)
Riaditeľ CEKR UMB (Centrum krízového riadenia), bezpečnostné štúdie
Director of CEKR UMB (Crisis Management Center), security studies

JUDr. Ing. Jaroslav JEVČÁK, MBA (Slovakia, CCRC KE)
odborník z praxe / Bezpečnostné technológie, Projektový manažment
Expert / Security technology, Project management 

 

EMAIL PRE VÝSKUMNÉ CENTRUM / EMAIL FOR A RESEARCH CENTER:  libor.klimek@umb.sk,  adrian.vasko@umb.sk