Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Pracovný seminár k projektu č. APVV 15-0437 na tému Právne a ekonomické aspekty elektronického monitoringu

Pracovný seminár Právnickej a Ekonomickej fakulty na tému

Právne a ekonomické aspekty elektronického monitoringu

uskutočnený dňa 27.11.2017

 

            Dňa 27.11.2017 sa v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konal pracovný seminár k projektu Interdisciplinárneho prístupu k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí pod názvom „Právne a ekonomické aspekty elektronického monitoringu“, ktorý je podporovaný Agentúrou na podporu vedy a výskumu (APVV-15-0437).  Cieľom pracovného seminára bola výmena skúseností, poznatkov a pracovných postupov odborníkov pracujúcich v oblasti výkonu elektronického monitoringu obvinených a odsúdených osôb v podmienkach Slovenskej republiky. Pracovného seminára sa zúčastnilo viacero odborníkov z praxe vrátane zástupcov zainteresovaných inštitúcií, menovite JUDr. Ľubomír Bušík, PhD., podpredseda Krajského súdu v Banskej Bystrici a člen trestnoprávneho kolégia, Mgr. Alena Sigetyová, vedúca oddelenia probácie a mediácie na Krajskom súde v Banskej Bystrici, pplk. Mgr. Ján Moravčík, zástupca riaditeľa Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici a ďalší. V úvode seminára boli účastníci oboznámení s postupom riešiteľského kolektívu pri zbere a spracovaní Riešiteľský kolektív sa pri diskusii s odborníkmi zameral na oblasti časového horizontu a administratívnej náročnosti Inštitútu predbežného šetrenia pre probačných úradníkov, na dôvody nízkej tendencie ukladania trestu domáceho väzenia a trestu zákazu účasti na verejných podujatiach v Slovenskej republike, na prínos ukladania trestu domáceho väzenia pre spoločnosť, na negatíva a riziká spojené s uložením a vykonávaním trestu domáceho väzenia pre spoločnosť a odsúdeného a akým spôsobom by riešiteľský kolektív mohol pomôcť zvýšeniu využívania elektronického monitoringu. Na seminári riešiteľský kolektív prezentoval aj ekonomické aspekty elektronického monitoringu v zmysle jeho nákladovej náročnosti a tiež komparáciu nákladov elektronického monitoringu a klasického výkonu trestu v celoeurópskom kontexte. Členovia riešiteľského kolektívu boli zo strany odborníkov z praxe oboznámení so zistenými problémami, ktoré priniesla doterajšia prax pri vykonávaní elektronického monitoringu. Riešiteľský kolektív bol zo strany vedúcej oddelenia probácie a mediácie tiež, detailne oboznámený s technickými riešeniami monitoringu osôb. Prínosom seminára, okrem výmeny poznatkov a skúseností, bol aj prísľub ďalšej spolupráce všetkých zainteresovaných skupín na riešení projektu ako aj kreovaní riešení aplikovateľných v praxi.

 


JUDr. Zoltán Valentovič
 

Právnická fakulta UMB

Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín