RSS RSS print

Základy sociológie pre právnikov

Povinne voliteľný predmet Základy sociológie práva poskytuje dôležité a najnovšie poznatky zo všeobecnej sociológie a sociológie práva. Zaoberá sa prehľadom hlavných smerov sociologického myslenia, sociológie ako vedy, ktorá sa intenzívne rozvíja v 19. a 20. storočí a súčasne vyznačuje komplementárny prístup pri výklade základných problémov sociológie práva od jej vzniku až po najmodernejšie ponímanie fungovania práva a utvárania právneho vedomia v občianskej spoločnosti. Predmet postupne približuje historický vývoj sociologického myslenia ako zdroja sociológie a vzniku sociológie práva, smery v sociológii od naturalistického, psychologického, sociologického až po empirický, historický vývoj sociológie práva vo všetkých štádiách vývoja, až po zakladateľa a hlavných predstaviteľov európskeho sociologického hnutia, najvýznamnejšie teórie a smery sociológie práva. V obsahu predmet tiež rozoberá teóriu voľného práva, záujmovú jurisprudenciu, sociologickú jurisprudenciu, americký právny realizmus a behaviorálnu jurisprudenciu. Súčasťou predmetu je aj sociologicko-právny výskum. Tu sa študenti môžu veľmi seriózne oboznámiť s postupom konkrétneho sociologicko-právneho výskumu od vypracovania projektu, cez druhy výskumu, metódy, techniky výskumu, výber vzorky až po spracovanie výskumného materiálu do záverečnej správy.

Cieľom predmetu je priblížiť študentom problematiku všeobecnej sociológie a sociológie práva, oboznámiť ich so základnými pojmami ako spoločnosť, právo, spoločenské organizácie, spoločenské inštitúcie, sociálne skupiny, socializácia, sociálna deviácia, právne vedomie, dissens. Predmet Základy sociológie práva je  predmetom odporúčaným pre štúdium v zimnom semestri 1. roku bakalárskeho štúdia.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB