RSS RSS print

Základy právnej filozofie II.

Predmet Základy právnej filozofie II. systematicky nadväzuje na svoju prvú časť nazvanú Základy právnej filozofie I. Študent absolvujúci výučbu aj skúšku z tohto predmetu získa vedomosti o filozofických základoch, inšpiráciách a zdrojoch tvorby práva a vývoja štátu od začiatku novoveku až po dobu najnovšiu. Študent bude oboznámený s vývojom myslenia a názorov na štát a právo najvýznamnejších predstaviteľov jednotlivých vývojových období filozofie novoveku, a tým bude môcť  lepšie pochopiť ich súčasnú podobu v teórii aj v praxi. Výučba predmetu Základy právnej filozofie II., spolu s ostatnými propedeutickými predmetmi má vytvárať protiváhu proti, čím ďalej tým väčšej, pozitivizácii štúdia práva a právnej vedy. Predmet Základy právnej filozofie II. je  predmetom situovaným do letného semestra 1. roku bakalárskeho štúdia.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela