RSS RSS print

Základy právnej filozofie I.

Výučba predmetu Základy právnej filozofie I. má propedeutický charakter k štúdiu práva, preto je situovaná už do prvého semestra I. ročníka bakalárskeho štúdia v odbore právo. Študent absolvujúci výučbu aj skúšku z tohto predmetu získa vedomosti o filozofických základoch, inšpiráciách a zdrojoch tvorby práva a vývoja štátu primárne v období staroveku, stredoveku a novoveku do konca 19. storočia. Študent bude oboznámený s vývojom myslenia a názorov na štát a právo najvýznamnejších predstaviteľov jednotlivých vývojových období filozofie, a tým bude môcť  lepšie pochopiť ich súčasnú podobu v teórii aj v praxi. Výučba predmetu Základy právnej filozofie I. spolu s ostatnými propedeutickými predmetmi má vytvárať protiváhu proti, čím ďalej tým väčšej, pozitivizácii štúdia práva a právnej vedy.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela