RSS RSS print

Teórie spravodlivosti

Cieľom predmetu Teórie spravodlivosti je priblížiť študentom jednotlivé teórie, tvoriace rámec spravodlivosti v relevantných etapách vývoja ľudskej spoločnosti. Študenti budú oboznámení s významom základných koncepcií liberalizmu, utilitarizmu, komunizmu, atavizmu. Taktiež v danom kontexte spoznajú obsah kľúčových pojmov ako spravodlivosť, právny štát, moc, sloboda, slušnosť. Oboznámia sa a axiologickým pohľadom na právo a právnu normu ako takú.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela