Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Teória štátu

Predmet Teória štátu je povinný predmet zaradený do študijného programu zimného semestra v 1. roku bakalárskeho štúdia. Teória štátu je propedeutický a syntetizujúci študijný predmet v študijnom odbore právo. Plní funkciu interpretácie základných právnych pojmov a právnej terminológie s cieľom objasniť všetky elementy pojmu štát a štátovedy ako najvyššej formy usporiadania ľudskej spoločnosti a fungujúcej a rozvíjajúcej sa v základných vzťahoch štát – spoločnosť, upravených právnym poriadkom. Cieľom predmetu Teória štátu je analýza štátoprávnej problematiky, týkajúcej sa pojmov štát, právny štát, forma štátu, forma vlády, štátny režim, usporiadanie a vzájomné vertikálne a horizontálne vzťahy pri budovaní a kooperovaní deľby moci v demokratickom štáte a s poukázaním na absenciu či deformáciu týchto základných štátoprávnych komponentov v totalitných štátoch. Z hľadiska syntetizujúcej a zovšeobecňujúcej povahy základných štátoprávnych pojmov je Teória štátu propedeutickým predmetom k Štátnemu právu, Správnemu právu,  ale i k Medzinárodnému právu verejnému a Právu Európskej únie.