RSS RSS print

Teória práva

Predmet Teória práva je povinný študijný predmet logicky nadväzujúci na Teóriu štátu. Z tohto dôvodu je zaradený do programu letného semestra v 1. roku bakalárskeho štúdia. Teória práva je propedeutickým predmetom k pozitívno-právnym predmetom vyučovaným na Právnickej fakulte cez svoj syntetizujúci rozsah, týkajúci sa objasnenia základných pojmov realizácie a aplikácie práva – Občianske právo, Obchodné právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo súkromné, Európske medzinárodné právo súkromné a Trestné právo.  

Jadrom syntetizujúcej funkcie tohto predmetu je vytvárať integratívne právne myslenie a praktické aplikácie právneho myslenia, umožňujúceho interpretovať právne normy cez platný systém práva vrátane lex imperfecta, ba aj cez medzery práva, analógiu legis a analógiu iuris. Cieľom predmetu je vytvoriť ucelenú predstavu o uplatňovaní právnych noriem v právnych vzťahoch v rámci systému platného práva vo vonkajších systémových súvislostiach a vo vnútri právneho systému. Predmet sa zameriava na zvládnutie interpretácie obsahu, funkcie a vzájomných vzťahov základných pojmov teórie štátu a teórie práva, pojmov verejného práva a súkromného práva, jednoty verejnej moci štátu a právnej sily právnych noriem a ich vertikálneho usporiadania v právnom systéme spoločnosti. Súčasťou tohto zámeru je aj objasnenie spôsobu techník orientácie v právnom systéme, základoch právneho systému, ústavnosti, zákonnosti. Cieľom predmetu je tiež poskytnúť základy právnej argumentácie a právnej analýzy právnych viet, právnych noriem a právnych predpisov, ako aj interpretácie ich vzájomných vzťahov, vzťahov slovenských prameňov práva k medzinárodnému právu, komunitarnému právu, ako aj k neprávnym normatívnym systémom, osobitne vzťahom práva a morálky.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela