RSS RSS print

Sociálna psychológia pre právnikov

Výberový jednosemestrálny predmet Sociálna psychológia pre právnikov sa zaoberá skúmaním interakcie jednotlivca a špecifických sociálnych útvarov. Umožňuje získať vedomosti o vybraných aspektoch prežívania a správania jednotlivca v perspektíve vzájomného pôsobenia medzí ním a špecifickým spoločenským prostredím. Predmet objasňuje teoretické koncepty vzťahujúce sa k psychologickým faktorom niektorých spoločenských fenoménov, akými sú napríklad deviantné či konformné správanie, sociálne konflikty, agresia, determinanty prosociálneho správania či špecifiká davového pôsobenia. Výber preberanej problematiky zohľadňuje osobitosti potrieb právnického povolania s cieľom priblížiť relevantné, aktuálne a prakticky využiteľné poznatky sociálnej psychológie.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela