RSS RSS print

Sociálna psychológia pre právnikov

Výberový jednosemestrálny predmet Sociálna psychológia pre právnikov sa zaoberá skúmaním psychologických účinkov medziľudských vzťahov, davových skupinových a kultúrnych faktorov na jednotlivca v obraze právnickej profesie. V obsahu rozoberá faktory rôznych foriem spoločenského vedomia filozofie, umenia, náboženstva, morálky, vplyvu masových komunikačných prostriedkov, reklamy. Zaoberá sa faktormi, ktoré intenzívne pôsobia na psychiku človeka. Skúma problémy negatívneho správania prejavujúce sa vo forme krádeží, bitiek, vrážd, tuláctva, sexuálnych priestupkov. Predmet nemôže zachytiť celú problematiku sociálnej psychológie, a preto sa zameriava na tie problémy, ktoré sú pre právnikov mimoriadne dôležité. Z toho dôvodu boli do predmetu zaradené aj niektoré psychologické aspekty osobnosti, ktoré musí právnik poznať z hľadiska svojho profesionálneho zamerania. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov práva so základmi sociálnej psychológie s jej predmetom, vzťahom k iným psychologickým i nepsychologickým vedám, metódami a teóriami. Úlohou je poukázať na uplatnenie v právnickom povolaní, v komunikácii a pri procese rozhodovania.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB