RSS RSS print

Politológia

Primárnym cieľom povinne voliteľného predmetu s názvom Politológia I. je rozobrať základné teoretické otázky politickej vedy – objekt, predmet a metódy politológie a inštitucionálne aspekty politiky a priblížiť politický proces Slovenskej republiky v kontexte svetovej politiky a medzinárodných vzťahov. Predmet tak chce prispieť k výchove právnikov, ktorí budú vo svojej praxi schopní kvalifikovane vstupovať do vzťahov s politickými inštitúciami a záujmovými skupinami a súčasne riešiť problémy, ktoré vyžadujú okrem odbornej stránky ich práceschopnosť rozumieť a orientovať sa v spoločenských a politických vzťahoch.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela