RSS RSS print

Katedra teórie štátu a práva

Kde nás nájdete:

Katedra teórie štátu a práva Prf UMB
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra teórie štátu a práva zabezpečuje pedagogickú činnosť a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti teoretických vied o štáte a práve, najmä v oblasti teórie a  filozofie práva, sociológie práva, právnej etiky, sekundárne aj právnej metodológie.

Pedagogická činnosť Katedry teórie štátu a práva  je sústredená primárne v prvej polovici bakalárskeho štúdia, v rámci ktorého sú zabezpečované všetky povinné predmety, povinne voliteľné predmety a výberové predmety zabezpečované katedrou. Katedra zabezpečuje výučbu povinných predmetov Teória štátu, Teória práva; povinne voliteľných predmetov Základy právnej filozofie I., Základy právnej filozofie II., Základy sociológie práva, Politológia, Politické a právne myslenie v Európe, Teórie spravodlivosti a cudzojazyčný povinne voliteľný predmet  Social and Legal Interaction in Central Europe. Z výberových predmetov katedra zabezpečuje výučbu Sociálnej psychológie pre právnikov, Etiku právnických povolaní a Vývoj právnej terminológie. Študenti absolvujúci  predmety, ktorých výučbu zabezpečuje Katedra teórie štátu a práva získavajú základný prehľad o fungovaní práva v spoločnosti, o jeho systéme členenia, o jeho tvorbe, aplikácii a pod. Štúdium týchto predmetov má propedeutický charakter k následnému štúdiu pozitívno-právnych predmetov, ktoré je situované najmä v druhej polovici bakalárskeho štúdia, magisterského a doktorandského štúdia.

V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa členovia Katedry teórie štátu a práva   sústreďujú na skúmanie najvšeobecnejších otázok štátu a práva. Od ostatných právnych (najmä pozitívno-právnych vedných disciplín) odlišujú vedecko-výskumnú činnosť teórie štátu a práva jej metódy skúmania. Teória štátu a práva je charakteristická vyššou mierou zovšeobecňovania, v rámci ktorého dochádza k odlúčeniu toho, čo je pre skúmaný aspekt nepodstatné a  k zvýrazneniu toho, čo je preň charakteristické.

Výskumná činnosť Katedry teórie štátu a práva sa realizuje prostredníctvom riešenia grantových vedecko-výskumných projektov a účasťou na vedecko-výskumných pobytoch na domácich či  zahraničných vedecko-výskumných inštitúciách. K  publikovaniu výsledkov výskumu členov katedry dochádza primárne prostredníctvom organizovania a účasťou na medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách. Sekundárne publikovanie výsledkov výskumu sa realizuje v podobe publikovania monografií, vysokoškolských učebníc, vedeckých a odborných štúdií. Prehľad všetkých zaevidovaných vedeckých výstupov členov Katedry teórie štátu a práva možno nájsť prostredníctvom databázy Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica (http://arl1.library.sk/arl-umb/sk/index/). 

Členovia katedry

JUDr. PhDr. Róbert JÁGER, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Michal Bučko
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
JUDr. Dominik Šoltys, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Alexandra Rýsová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB