Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Správne súdnictvo

Cieľom tohto predmetu je oboznámiť študentov so súdnou kontrolou zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, ktoré zasahujú do individuálnych, resp. skupinových práv fyzických alebo právnických osôb, je jedným zo základných princípov právneho a demokratického štátu. Právo na účinnú súdnu, resp. inú právnu ochranu, pred nezákonnými zásahmi orgánov verejnej moci do práv osôb, resp. pred nedostatkom aktívneho konania, je zakotvené jednak vo všetkých ústavách demokratických štátov, a tiež v medzinárodných dokumentoch venovaných ochrane ľudských práv. Správne súdnictvo je inštitút, prostredníctvom ktorého sa podriaďuje verejná moc moci súdnej v záujme ochrany práv jednotlivca, pričom rieši správno–právne vzťahy vznikajúce pri rozhodovaní správnych orgánov.