Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Správne právo hmotné I.

Správne právo hmotné I. je zamerané na oboznámenie študentov so základnými inštitútmi správneho práva, východiskovými pojmami tejto právnej oblasti.  Cieľom tohto predmetu je oboznámenie študentov s postavením správneho práva v právnom systéme SR, charakteristikou noriem správneho práva a definíciou základných pojmov správneho práva. Uvedený predmet je východiskovým predmetom k štúdiu správneho práva, a to jeho hmotnoprávnej ale aj procesnoprávnej časti. 

 

Prílohy ku stránke: