Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Charakteristika katedry

Katedra správneho práva zabezpečuje výučbu ťažiskových predmetov bakalárskeho štúdia, s ďalším presahom do magisterského štúdia. Oblasť správneho práva zahrňuje veľké množstvo oblastí, s ktorými sú študenti na úrovni hmotného a procesného práva postupne  oboznamovaní. Katedra správneho práva zabezpečuje nielen výučbu povinných predmetov, ktorými sú Správne právo hmotné, Správne právo procesné a Správne súdnictvo, ale aj povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré sú zamerané na špecifické a aplikačné otázky v oblasti správneho práva. Študent sa v rámci povinných predmetov oboznámi so základnou štruktúrou hmotnoprávnych a procesnoprávnych inštitútov, v prípade hlbšieho záujmu si následne vie vybrať  z ponuky predmetov, ktoré jeho získané vedomosti rozšíria. Študent má možnosť získať ďalšie rozšírené vedomosti v rámci predmetu Právo životného prostredia, Stavené konanie a Pozemkové právo a kataster nehnuteľností. Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na vedeckom živote v rámci domácich a zahraničných konferencií, sú autormi viacerých monografií, komentárov k zákonom, vedeckých prác, odborných štúdií, odborných článkov v domácich a zahraničných periodikách. Uvedená skutočnosť, vrátane praktických skúseností získaných členmi katedry v rámci výkonu praxe advokáta, notára, resp. exekútora, sú zárukou prepojenia teórie s praxou. 

Pre budúcu úspešnú prax absolventa právnickej fakulty je získanie poznatkov z oblasti správneho práva nevyhnutnosťou.