RSS RSS print

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Oznamy

Kde nás nájdete:

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PrF UMB
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

2. poschodie

Profil katedry

 Členovia Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zabezpečujú výučbu predmetov Pracovné právo I. a Pracovné právo II., Právo sociálneho zabezpečenia a Medzinárodné a európske pracovné právo. Cieľom vzdelávania je, aby si študenti po úspešnom absolvovaní jednotlivých predmetov osvojili pojmové vymedzenie pracovnoprávnych inštitútov, ktoré sú nevyhnutné pre rozoznávanie pracovného práva, ďalej orientácia v systémoch a inštitútoch práva sociálneho zabezpečenia a v neposlednom rade oboznámenie sa so základnými inštitúciami a dokumentmi medzinárodného a európskeho pracovného práva. Pri výučbe predmetov sa kladie dôraz na samostatnosť študenta, schopnosť logického myslenia a využitie už doteraz získaných poznatkov. Považujeme za dôležité, aby absolvent bol schopný využívať poznatky pracovného práva nielen v kontexte slovenského prostredia, ale aj z pohľadu pracovného práva Európskej únie. V rámci pedagogickej činnosti zabezpečujeme výučbu predmetu Medzinárodné a európske pracovné právo v anglickom jazyku. Katedra ponúka pracovné právo aj ako voliteľný predmet pri štátnych záverečných skúškach v magisterskom štúdiu.

Členovia katedry

doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Docent
JUDr. Peter Tonhauser, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
JUDr. Lucia Petríková
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Iveta Vraštiaková
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB