RSS RSS print

Charakteristika katedry

 Katedra občianskeho práva pedagogicky a vedecky pôsobí v základnej ťažiskovej oblasti slovenského súkromného práva  - občianskom práve. Občianske právo v právnom poriadku Slovenskej republiky s určitou dávkou zovšeobecnenia predstavuje tzv. všeobecné súkromné právo, čo zvýrazňuje jeho význam a dôležitosť.

     V rámci pedagogickej činnosti katedra zabezpečuje výučbu nasledovných predmetov: Občianske právo I a II (občianske právo hmotné), Občianske právo III a IV (občianske právo procesné), Občianske právo V (právo duševného vlastníctva), Rodinné právo, Medicínske právo, Klinika občianskeho práva I a II, Aktuálne otázky občianskeho práva. Katedra ponúka študentom aj výučbu dvoch predmetov v anglickom jazyku:  Intellectual property law (Právo duševného vlastníctva) a Consumer law (Spotrebiteľské právo).

     Nosnou časťou výučby je občianske právo hmotné ako i občianske právo procesné, ktorých výučba  je zameraná na získavanie a prehlbovanie poznatkov, ktoré sú nevyhnutné aj pre štúdium ďalších nadväzujúcich právnych odvetví ( ako napr. obchodné právo, pracovné právo a iné.). Hlavným cieľom katedry v tejto oblasti je, aby si študenti osvojilipoznatky teórie občianskeho práva, poznatky o právnej úprave v oblasti občianskeho práva a jeho jednotlivých inštitútoch a tieto dokázali aplikovať v praxi. Výsledkom by malo byť osvojenie si práce s právnymi predpismi, nadobudnutie teoretických poznatkov a základov právnickej terminológie, ako aj osvojenie si analytického myslenia za účelom vyjadrenia vlastného právneho názoru na základe získaných a osvojených vedomostí.

     Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa členovia katedry venujú širokému spektru problémov občianskeho práva. Sú autormi, spoluautormi viacerých publikácií, učebníc  z občianskeho práva, štúdií a odborných a vedeckých článkov zaoberajúcich sa rozsiahlou občianskoprávnou problematikou.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela