RSS RSS print

Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie

Informácie o projekte

Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie

Katedra občianskeho práva realizovala naposledy grantový projekt (VEGA) Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2009 pod registračným číslom 1/4570/07 s názvom: 

Ochrana a vymožiteľnosť subjektívnych občianskych práv po vstupe do Európskej únie“

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela