Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pracovné právo

Cieľom predmetu je prehĺbenie a doplnenie poznatkov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a orientácia v súvisiacich oblastiach. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa vedomosti, ktoré mu umožňujú orientáciu nielen v právnej teórii, ale aj v praxi. Systém výučby umožňuje študentovi získať potrebné informácie a orientovať sa v základných dokumentoch používaných v praxi, a tým absolventa pripravuje na aplikáciu svojich vedomostí na riešenie konkrétnych prípadov. Dôraz sa kladie aj na to, aby študent po úspešnom absolvovaní tohto predmetu bol schopný využívať poznatky pracovného práva nielen v kontexte slovenského prostredia, ale aj z pohľadu pracovného práva Európskej únie.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici