Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Consumer law (Spotrebiteľské právo)

Predmet, vyučujúci v anglickom jazyku, má za cieľ poskytnúť študentovi základné poznatky z oblasti spotrebiteľského práva a ochrany spotrebiteľa. Podrobnejšie oboznámi študenta s postavením spotrebiteľa v rámci občianskoprávnych vzťahov a poukáže na osobitné práva a povinnosti, ktoré stranám vznikajú zo spotrebiteľských zmlúv. Zároveň sa zameria na európsku úpravu spotrebiteľského práva a porovná legislatívne úpravy spotrebiteľského práva vo vybraných krajinách.  


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici