Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Aktuálne otázky súkromného práva

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov práva so súčasnými otázkami súkromného práva, najmä s prijatými legislatívnymi zmenami a ich dopadom na teóriu súkromného práva. Súčasťou predmetu je oboznámiť študentov aj s pripravovanými legislatívnymi zmenami (návrhmi zákonov), prípadne s úvahami de lege ferenda.

 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici