RSS RSS print

Priebežné hodnotenie Základy pracovného práva - prenášaný predmet

Oznamujem denným študentom, ktorí prenášajú predmet Základy pracovného práva do letného semestra, že priebežné hodnotenie sa uskutoční dňa 19. 03. 2020 o 11.00 hod. v miestnosti č. 234. 

                                                                                            JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela