Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

PP - pokyny k samoštúdiu pre 2. a 3. skupinu v týždni od 30.3.2020-5.4.2020

 

Oznamujem študentom 2. a 3. študijnej skupiny 1. ročníka Mgr. denní, že v dôsledku zrušenia výučby v súvislosti so šírením koronavírusu ukladám študentom mojich dvoch študijných skupín nasledovné povinnosti:

Keďže dňa 2.4.2020 nám odpadnú seminárne cvičenia z predmetu Pracovné právo, študenti sú povinní prebrať si formou samoštúdia nasledujúce učivá:

Celú tému č. 10 (t. j. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancovi, Rozsah a spôsob náhrady škody a Bezdôvodné obohatenie – 8. časť ZP) zo syláb k prednáškam z predmetu Pracovné právo. Následne je potrebné prebrať celú tému č. 10 zo syláb k sem. cvičeniam z predmetu Pracovné právo (t. j. preopakovať liberačné dôvody zamestnávateľa).

Milí študenti, keďže ste si mali minulý týždeň v rámci samoštúdia naštudovať aj inštitút „Rekreácia zamestnancov“ a „Príspevok na športovú činnosť dieťaťa“ (materiály k samoštúdiu vo forme textového dokumentu nájdete v systéme MOODLE), touto cestou Vám ukladám nasledovnú úlohu: Do 6.4.2020 je potrebné mi na môj služobný e-mail poslať Vašu právnu úvahu - zamyslenie (nech je to naozaj stručné, stačí 5 – 10 viet maximálne) nad prínosom týchto pomerne nových paragrafových ustanovení pre život práceschopného obyvateľstva, resp. aké sú výhody a nevýhody týchto dvoch inštitútov podľa Vášho názoru. Úplne postačí, keď mi Vaše vyjadrenie napíšete priamo do e-mailu, nemusíte to prikladať v prílohe, keďže to nebude rozsiahly text.

 

S účinnosťou od 1.4.2020 na PrF UMB funguje on-line výučba, a tak každý jeden z Vás je povinný mi poslať e- mailom vyššie uvedenú právnu úvahu – zamyslenie + všetky 3 potrebné písomnosti. Pripomínam, že predmetné písomnosti  (Dočasné prerušenie výkonu práce, Kvalifikačná dohoda a Dohoda o hmotnej zodpovednosti) je potrebné vypracovať a poslať mi e-mailom do 3.4.2020.

Ak si študent tieto svoje povinnosti nesplní, bude sa to považovať za absenciu na seminárnom cvičení!!!

 

V prípade akýchkoľvek nejasností, ma neváhajte kontaktovať e-mailom.

 

Odporúčam Vám nasledovnú literatúru k samoštúdiu:

1./ Repetitórium pracovného práva, autori: Podhorec, Poláček Tureková, Petríková.

2./ Pracovné právo – učebnica, autori: prof. Barancová, prof. Schronk.

3./ Zákonník práce v platnom znení (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov).

 

Ďakujem Vám všetkým za pochopenie.

V Banskej Bystrici, 30.3.2020

 

 

                                                                JUDr. Lucia Petríková, PhD., v. r.