Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

PP - pokyny k samoštúdiu pre 2. a 3. skupinu v týždni od 20.4.2020 - 26.4.2020

Oznamujem študentom 2. a 3. študijnej skupiny 1. ročníka Mgr. denní, že v dôsledku prerušenej prezenčnej metódy štúdia v súvislosti so šírením koronavírusu ukladám študentom mojich dvoch študijných skupín nasledovné povinnosti:

V tomto týždni je potrebné, aby ste si z predmetu Pracovné právo prebrali formou samoštúdia celú tému č. 12 (t. j. Kolektívne pracovné právo, Participácia zamestnancov, odbory, zamestnanecké rady, Postavenie odborov v pracovnoprávnych vzťahoch, Kolektívne zmluvy, Kolektívne vyjednávanie – postup pri uzatváraní kolektívnych zmlúv, Riešenie kolektívnych pracovných sporov, Právna úprava štrajku a výluky) zo syláb k prednáškam z predmetu Pracovné právo. Následne je potrebné prebrať celú tému č. 12 zo syláb k sem. cvičeniam z predmetu Pracovné právo (t. j. Kolektívne pracovnopr. vzťahy, Odborová organizácia, Zamestnanecká rada, Kolektívne zmluvy a kolekt. pracovné spory).

         Zároveň oznamujem študentom, že dňa 23.4.2020 (štvrtok) v čase našich seminárnych cvičení budeme mať seminárne cvičenia z Pracovného práva cez audio hovor v rámci Microsoft Teams (samozrejme budem rešpektovať možnosti a schopnosti študenta, nakoľko nie každému študentovi sa bude dať v tom čase s nami spojiť a nie každý bude mať prístup na internet).

Seminárne cvičenia v rámci audio hovoru Microsoft Teams budú nasledovne:

13.00h – 14.20h – pre 2. skupinu

14.20h – 15.40h – pre 3. skupinu

Samozrejme, ak by sa chcel niekto z 3. skupiny pripojiť už na ten seminár s 2. skupinou, bude mu to bez problémov umožnené.

Na to, aby ste sa pripojili v tom čase na môj seminár, je potrebné kliknúť na link, ktorý Vám dám do systému MOODLE tento štvrtok pred začiatkom sem. cvičenia.

Link budete mať dostupný v MOODLI pri predmete Pracovné právo v sekcii „Oznámenia“. Pre 2. skupinu bude dostupný už o 12.55h, pre 3. skupinu o 14.15h.

Po následnom kliknutí sa pripojíte na môj seminár. Na týchto sem. cvičeniach si preopakujeme doposiaľ prebraté učivo, budeme sa venovať aj téme č. 12 a upozorním na dôležité skutočnosti v rámci prebratej látky. Budem samozrejme očakávať Vašu interakciu – právnu diskusiu, ako mávame bežne na seminárnych cvičeniach.

Milí študenti, do 29.4.2020 mi prosím pošlite e-mailom odpovede k týmto 2 príkladom z aplikačnej praxe. Úplne postačí, keď mi odpovede napíšete priamo do e-mailu, nemusíte to prikladať v prílohe.

 

Príklad č. 1:

Zamestnávateľ  pre mzdový postup zakotvil výlučne vekové hranice.

Úloha: Charakterizujte uvedené konanie zamestnávateľa. Malo toto konanie diskriminačný charakter? (stručná odpoveď – max. 2 – 3 vety).

 

Príklad č. 2:

V dôsledku očkovania došlo u zamestnanca k poškodeniu zdravia. Zaujímavosťou je, že očkovanie bolo nariadené pre určité skupiny zamestnancov vzhľadom na povahu nimi vykonávanej práce.

Úloha: Mohlo ísť v tomto prípade o pracovný úraz? Zdôvodnite svoje tvrdenie.

(stručná odpoveď – max. 2 – 3 vety).

 

S účinnosťou od 1.4.2020 na PrF UMB funguje on-line výučba, a tak každý jeden z Vás je povinný mi poslať e- mailom vyššie uvedené príklady.

V prípade akýchkoľvek nejasností, ma neváhajte kontaktovať e-mailom.

 

 

Odporúčam Vám nasledovnú literatúru k samoštúdiu:

1./ Repetitórium pracovného práva, autori: Podhorec, Poláček Tureková, Petríková.

2./ Pracovné právo – učebnica, autori: prof. Barancová, prof. Schronk.

3./ Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.

4./ Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 

Ďakujem Vám všetkým za pochopenie.

V Banskej Bystrici, 20.4.2020

 

 

                                                              JUDr. Lucia Petríková, PhD., v. r.