Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Pokyny k samoštúdiu predmetu Pracovné právo pre 2. a 3. skupinu v týždni od 23.3.2020-29.3.2020

Oznamujem študentom 2. a 3. študijnej skupiny 1. ročníka Mgr. denní, že v dôsledku zrušenia výučby v súvislosti so šírením koronavírusu ukladám študentom mojich dvoch študijných skupín nasledovné povinnosti:

 

Keďže dňa 26.3.2020 nám odpadnú seminárne cvičenia z predmetu Pracovné právo, študenti sú povinní prebrať si formou samoštúdia nasledujúce učivá:

 

Za zrušenú výučbu dňa 26.3.2020 sú študenti povinní prebrať si celú tému č. 8 (t. j. Sociálna politika zamestnávateľa, Starostlivosť zamestnávateľa o zamestnancov, Kvalifikácia a rekvalifikácia zamestnancov – 7. časť ZP) a celú tému č. 9 (t. j. Pracovnoprávna zodpovednosť, Predpoklady zodpovednosti za škodu v pracovnom práve, Zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi – 8. časť ZP) zo syláb k prednáškam z predmetu Pracovné právo. Následne je potrebné prebrať celú tému č. 8 (t. j. pokúsiť sa vypracovať kvalifikačnú dohodu) a celú tému č. 9 (t. j. pokúsiť sa vypracovať dohodu o hmotnej zodpovednosti) zo syláb k sem. cvičeniam z predmetu Pracovné právo.

Prosím Vás, v rámci štúdia 7. časti ZP Vás, okrem iného, dôrazne upozorňujem na samoštúdium ustanovenia § 152a ZP (Rekreácia zamestnancov) a ustanovenie § 152b ZP (Príspevok na športovú činnosť dieťaťa) a pokúsiť sa zamyslieť (stačí zatiaľ ústne) nad prínosom týchto pomerne nových paragrafových ustanovení pre život práceschopného obyvateľstva, resp. aké sú výhody a nevýhody týchto dvoch inštitútov podľa Vášho názoru. Následná diskusia k týmto inštitútom bude prebiehať na najbližších možných sem. cvičeniach.

Na najbližších možných seminárnych cvičeniach si budeme spolu čítať všetky vyššie spomenuté písomnosti a celú matériu učiva počas Vášho samoštúdia si v stručnosti zopakujeme a upozorním Vás na dôležité skutočnosti týkajúce sa prebratého učiva.

 

Odporúčam Vám nasledovnú literatúru k samoštúdiu:

1./ Repetitórium pracovného práva, autori: Podhorec, Poláček Tureková, Petríková.

2./ Pracovné právo – učebnica, autori: prof. Barancová, prof. Schronk.

3./ Zákonník práce v platnom znení (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov).

 

Ďakujem Vám za pochopenie.

V Banskej Bystrici, 18.3.2020

 

 

                                                   JUDr. Lucia Petríková, PhD., v. r.