RSS RSS print

Témy rigoróznych prác pre Obchodné právo

 

 1.  Formovanie obchodného práva ako samostatného právneho odvetvia v SR
 2.  Aktuálne otázky rekodifikácie súkromného práva v SR
 3. Vzťah obchodného a občianskeho práva
 4. Hmotnoprávne aspekty obchodného registra
 5. Procesnoprávne aspekty obchodného registra
 6. Obchodné tajomstvo
 7. Klamlivá reklama
 8. Porovnávacia reklama
 9. Základné imanie kapitálových obchodných spoločností
 10. Likvidácia obchodných spoločností
 11. Fúzie obchodných spoločností
 12. Personálne obchodné spoločnosti
 13. Valné zhromaždenie v spoločnosti s ručením obmedzeným
 14. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným
 15. Predstavenstvo akciovej spoločnosti
 16. Dozorná rada v akciovej spoločnosti
 17. Sukcesívne založenie akciovej spoločnosti
 18. Ochrana minoritných akcionárov v akciovej spoločnosti
 19. Zvyšovanie základného imania v akciovej spoločnosti
 20. Členstvo v družstve
 21. Orgány družstva
 22. Európska akciová spoločnosť
 23. Európske družstvo
 24. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
 25. Absolútne, relatívne a kombinované obchody v súkromnom práve
 26. Uplatňovanie zásad poctivého obchodného styku v obchodných vzťahoch
 27. Prechod nebezpečenstva škody na tovare a nadobudnutie vlastníctva pri kúpnej zmluve
 28. Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa v zmluve o dielo
 29. Zmluva o budúcej zmluve
 30. Odstúpenie od zmluvy ako spôsob zániku nesplneného záväzku
 31. Premlčanie v obchodnom práve
 32. Zodpovednosť v obchodnom práve
 33. Mandátna zmluva
 34. Zmluva o preprave veci
 35. Zmluva o úvere
 36. Zmluva o inkase
 37. Zmluva o otvorení akreditívu
 38. Zmluva o predaji podniku
 39. Zmluva o kúpe prenajatej veci
 40. Zmluva o tichom spoločenstve
 41. Zmluva o obchodnom zastúpení

Po dohode s predsedom rigoróznej komisie je možné dohodnúť individuálnu tému rigoróznej práce.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB