RSS RSS print

Témy rigoróznych prác pre Obchodné právo

 

 1. Miesto obchodného práva v pripravovanej rekodifikácii obchodného práva
 2. Základné princípy obchodného práva
 3. Obchodné tajomstvo v komunitárnej a národnej úprave
 4. Princípy obchodného registra
 5. Všeobecné aspekty ochrany hospodárskej súťaže
 6. Klamlivá reklama ako osobitná skutková podstata nekalej súťaže
 7. Národné a komunitárne aspekty porovnávacej reklamy
 8. Základné imanie, jeho funkcia a význam v európskom kontexte
 9. Zásada zachovania vlastného imania a zákaz vrátenia vkladov
 10. Právne aspekty spoločnosti v kríze
 11. Likvidácia ako spôsob vyporiadania obchodného imania zrušenej spoločnosti
 12. Dodatočná likvidácia obchodných spoločností v doktríne a judikatúre
 13. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným
 14. Zodpovednosť členov predstavenstva v akciovej spoločnosti
 15. Pôsobnosť a zodpovednosť dozornej rady v akciovej spoločnosti
 16. Sukcesívne založenie akciovej spoločnosti
 17. Právne prostriedky ochrany minoritných akcionárov v akciovej spoločnosti
 18. Jednoduchá spoločnosť na akcie ako nová právna forma obchodných spoločností
 19. Členstvo v družstve
 20. Orgány družstva
 21. Európska akciová spoločnosť
 22. Európske družstvo
 23. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
 24. Absolútne, relatívne a kombinované obchody v súkromnom práve
 25. Uplatňovanie zásad poctivého obchodného styku v obchodných vzťahoch
 26. Prechod nebezpečenstva škody na tovare a nadobudnutie vlastníctva pri kúpnej zmluve
 27. Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa v zmluve o dielo
 28. Zmluva o budúcej zmluve
 29. Odstúpenie od zmluvy ako spôsob zániku nesplneného záväzku
 30. Premlčanie v obchodnom práve
 31. Zodpovednosť v obchodnom práve
 32. Mandátna zmluva
 33. Zmluva o preprave veci
 34. Zmluva o úvere
 35. Zmluva o inkase
 36. Zmluva o otvorení akreditívu
 37. Zmluva o predaji podniku
 38. Zmluva o kúpe prenajatej veci
 39. Zmluva o tichom spoločenstve
 40. Zmluva o obchodnom zastúpení

Po dohode s predsedom rigoróznej komisie je možné dohodnúť individuálnu tému rigoróznej práce.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela