RSS RSS print

Témy rigoróznych prác pre Obchodné právo

 

 1.  Formovanie obchodného práva ako samostatného právneho odvetvia v SR
 2.  Aktuálne otázky rekodifikácie súkromného práva v SR
 3. Vzťah obchodného a občianskeho práva
 4. Hmotnoprávne aspekty obchodného registra
 5. Procesnoprávne aspekty obchodného registra
 6. Obchodné tajomstvo
 7. Klamlivá reklama
 8. Porovnávacia reklama
 9. Základné imanie kapitálových obchodných spoločností
 10. Likvidácia obchodných spoločností
 11. Fúzie obchodných spoločností
 12. Personálne obchodné spoločnosti
 13. Valné zhromaždenie v spoločnosti s ručením obmedzeným
 14. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným
 15. Predstavenstvo akciovej spoločnosti
 16. Dozorná rada v akciovej spoločnosti
 17. Sukcesívne založenie akciovej spoločnosti
 18. Ochrana minoritných akcionárov v akciovej spoločnosti
 19. Zvyšovanie základného imania v akciovej spoločnosti
 20. Jednoduchá spoločnosť na akcie
 21. Členstvo v družstve
 22. Orgány družstva
 23. Európska akciová spoločnosť
 24. Európske družstvo
 25. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
 26. Absolútne, relatívne a kombinované obchody v súkromnom práve
 27. Uplatňovanie zásad poctivého obchodného styku v obchodných vzťahoch
 28. Prechod nebezpečenstva škody na tovare a nadobudnutie vlastníctva pri kúpnej zmluve
 29. Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa v zmluve o dielo
 30. Zmluva o budúcej zmluve
 31. Odstúpenie od zmluvy ako spôsob zániku nesplneného záväzku
 32. Premlčanie v obchodnom práve
 33. Zodpovednosť v obchodnom práve
 34. Mandátna zmluva
 35. Zmluva o preprave veci
 36. Zmluva o úvere
 37. Zmluva o inkase
 38. Zmluva o otvorení akreditívu
 39. Zmluva o predaji podniku
 40. Zmluva o kúpe prenajatej veci
 41. Zmluva o tichom spoločenstve
 42. Zmluva o obchodnom zastúpení

Po dohode s predsedom rigoróznej komisie je možné dohodnúť individuálnu tému rigoróznej práce.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela