RSS RSS print

Témy rigoróznych prác pre Hospodárske a finančné právo

 

 1. Hospodárske právo ako odvetvie práva v slovenskom právnom poriadku
 2. Živnostenské podnikanie na Slovensku
 3. Vzťah obchodného a hospodárskeho práva
 4. Účinky vyhlásenia konkurzu
 5. Konkurzná podstata a jej speňažovanie
 6. Uspokojovanie pohľadávok veriteľov v konkurze
 7. Pojem, podstata a význam reštrukturalizácie ako formy riešenia úpadku
 8. Oddlženie fyzickej osoby
 9. Pojem, podstata a význam verejného obstarávania v SR
 10. Postupy pri verejnom obstarávaní
 11. Právna úprava cenotvorby v SR
 12. Ochrana hospodárskej súťaže v SR
 13. Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže
 14. Rozhodcovské konanie na Slovensku
 15. Finančné právo a jeho začlenenie v rámci slovenského právneho poriadku.
 16. Vývoj a charakteristické znaky verejných financií.
 17. Štátny rozpočet ako základný finančný program štátu.
 18. Vývojové tendencie finančného práva
 19. Rozpočty obcí
 20. Ozdravný režim a nútená správa v samospráve
 21. Rozpočty vyšších územných celkov
 22. Právne postavenie komerčných bánk v Slovenskej republike
 23. Právne postavenie poisťovní a zaisťovní v Slovenskej republike
 24. Miestne dane a poplatky
 25. Etika vo finančnom práve
 26. Vzťah správneho a finančného práva
 27. Optimálnosť zaťaženia obyvateľstva daňami
 28. Nepriame dane.

Po dohode s predsedom rigoróznej komisie je možné prihlásiť sa na individuálnu tému rigoróznej práce.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB