RSS RSS print

Témy diplomových prác z predmetu Obchodné právo

akademický rok 2014/2015

 1. Obchodné právo a jeho postavenie v systéme práva
 2. Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty obchodného registra
 3. Obchodné tajomstvo
 4. Klamlivá reklama
 5. Klamlivé označenie tovaru a služieb
 6. Porovnávacia reklama
 7. Právne formy zastúpenia podnikateľa
 8. Základné imanie obchodnej spoločnosti
 9. Zákaz konkurencie  v obchodných spoločnostiach
 10. Likvidácia obchodných spoločností
 11. Splynutie a zlúčenie obchodných spoločností
 12. Ochrana menšinového spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
 13. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným
 14. Zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
 15. Zodpovednosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným
 16. Akcia ako cenný papier
 17. Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti
 18. Ochrana menšinových akcionárov v akciovej spoločnosti
 19. Sukcesívne založenie akciovej spoločnosti
 20. Dozorná rada v akciovej spoločnosti
 21. Členstvo v družstve
 22. Orgány družstva
 23. Uplatňovanie zásad obchodného práva v obchodných vzťahoch
 24. Zodpovednosť za omeškanie dlžníka v obchodnom práve
 25. Banková záruka ako jedna z foriem zabezpečenia obchodných záväzkov
 26. Ručenie ako jedna z foriem zabezpečenia obchodných záväzkov
 27. Zmluvná pokuta ako spôsob zabezpečenia obchodných záväzkov
 28. Odstúpenie od zmluvy a jeho právne účinky
 29. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve
 30. Bezdôvodné obohatenie z obchodných zmlúv
 31. Premlčanie v obchodnom práve
 32. Kúpna zmluva v súkromnom práve
 33. Zmluva o dielo v súkromnom práve
 34. Zmluva o budúcej zmluve
 35. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
 36. Mandátna zmluva
 37. Komisionárska zmluva
 38. Prepravné zmluvy
 39. Bankové zmluvy
 40. Zmluva o predaji podniku
 41. Zmluva o kúpe prenajatej veci
 42. Zmluva o tichom spoločenstve
 43. Zmluva o sprostredkovaní
 44. Zmluva o obchodnom zastúpení
 45. Úpadok a jeho formy
 46. Účinky vyhlásenia konkurzu
 47. Uplatňovanie pohľadávok veriteľov v konkurze
 48. Právne postavenie správcu konkurznej podstaty
 49. Konkurzná podstata a jej speňažovanie
 50. Oddlženie fyzickej osoby
 51. Reštrukturalizácia ako spôsob riešenia úpadku

Po dohode s vedúcim katedry je možné dohodnúť individuálnu tému diplomovej práce. Na jednu tému diplomovej práce sa môžu prihlásiť najviac dvaja študenti magisterského stupňa štúdia.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB