RSS RSS print

Právo proti nekalej súťaži

Študent získa širší teoretický, ale aj praktický základ v problematike práva proti nekalej súťaži a schopnosť správne analyzovať a aplikovať súvisiace právne predpisy na ochranu pred nekalou súťažou. Predmet nadväzuje na základnú náuku o nekalej súťaži z povinného predmetu Obchodné právo I a rozširujúco sa venuje tejto problematike.

 

Plán prednášok Právo proti nekalej súťaži 2019/2020 zimný semester

1.     Téma: Pojem, predmet, postavenie a pramene práva proti nekalej súťaži

17.9.2019       Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 2.     Téma:  Hospodárska súťaž a jej vymedzenie

 24.9.2019      Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 3.     Téma:  Formy zneužitia účasti na hospodárskej súťaži

 1.10.2019     Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 4.     Téma: Nekalá súťaž a jej generálna klauzula

 8.10.2019     Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 5.     Téma: Klamlivá reklama

 15.10.2019   Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 6.     Téma: Klamlivé označenie tovaru a služieb

 22.10.2019   Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 7.     Téma: Vyvolanie nebezpečenstva zámeny

 29.10.2019  Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 8.     Téma: Parazitovanie na povesti a podplácanie

 5.11.2019    Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 9.     Téma: Zľahčovanie a porovnávacia reklama

 12.11.2019  Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

10.  Téma: Porušenie obchodného tajomstva a ohrozovanie zdravia a životného prostredia

 19.11.2019 Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 11.  Téma: Právne prostriedky na ochranu pred nekalou súťažou I

 26.11.2019   Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 12.  Téma: Právne prostriedky na ochranu pred nekalou súťažou II

 3.12.2019   Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 13.  Téma: Právne prostriedky na ochranu pred nekalou súťažou III

 10.12.2019  Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela