RSS RSS print

Právo proti nekalej súťaži

Študent získa širší teoretický, ale aj praktický základ v problematike práva proti nekalej súťaži a schopnosť správne analyzovať a aplikovať súvisiace právne predpisy na ochranu pred nekalou súťažou. Predmet nadväzuje na základnú náuku o nekalej súťaži z povinného predmetu Obchodné právo I a rozširujúco sa venuje tejto problematike.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela