RSS RSS print

Právo cenných papierov

Účelom povinne voliteľného predmetu je pochopenie a osvojenie si právnej úpravy cenných papierov v Slovenskej republike v teoretickej rovine a nadobudnutie praktických zručností pri vystavovaní (resp. emisii) jednotlivých druhov cenných papierov a pri uplatňovaní práv spojených s cennými papiermi. Výučba prebieha vo forme nepovinných prednášok a povinných cvičení, pričom v úvode semestra sa študenti zoznámia s teoretickými otázkami práva cenných papierov, ktoré následne aplikujú pri rozbore jednotlivých druhov cenných papierov. Osobitná pozornosť je pri výučbe venovaná zmenkovému právu.

OTÁZKY NA POSTUPOVÚ SKÚŠKU Z PREDMETU PRÁVO CENNÝCH PAPIEROV

 1. Pojmové znaky cenných papierov
 2. Zákonná (legálna) definícia cenných papierov
 3. Funkcie cenných papierov
 4. Definujte právo cenných papierov a uveďte formálne pramene práva cenných papierov.
 5. Podoba cenných papierov
 6. Charakterizujte cenné papiere na doručiteľa a uveďte ako sa prevádzajú.
 7. Charakterizujte cenné papiere na meno a uveďte ako sa prevádzajú.
 8. Charakterizujte cenné papiere na rad a uveďte ako sa prevádzajú.
 9. Čo je emisia cenných papierov? Aké cenné papiere môžu byť vydané v rámci jednej emisie?
 10. Aký je rozdiel medzi menovitou hodnotou cenného papiera, emisným kurzom cenného papiera a trhovou hodnotou cenného papiera?
 11. Čo je Centrálny depozitár cenných papierov a aké sú jeho funkcie?
 12. Porovnajte systém priameho držania cenných papierov a nepriamej držby cenných papierov.
 13. Členenie cenných papierov podľa charakteru práva, ktoré je v nich inkorporované. Uveďte príklady.
 14. Zmluva o kúpe cenných papierov.
 15. Čo je opcia? Aký je rozdiel medzi kúpnou a predajnou opčnou zmluvou?
 16. Zmluva o bezodplatnom prevode cenných papierov
 17. Zmluva o pôžičke cenných papierov
 18. Porovnajte mandátnu a komisionársku zmluvu o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera.
 19. Porovnajte zmluvu o samostatnej a hromadnej úschove cenných papierov.
 20. Porovnajte zmluvu o správe cenného papiera a zmluvu o uložení cenného papiera.
 21. Kto je obchodník s cennými papiermi? Uveďte 3 príklady pre investičné služby, ktoré poskytuje.
 22. Charakterizujte burzu cenných papierov podľa zákona o burze cenných papierov.
 23. Pojem a funkcie zmenky
 24. Čo znamená, že zmenka je „dokonalým“ cenným papierom. Čo znamená pojem zmenková prísnosť?
 25. Charakterizujte zmenkové subjekty: remitent, vystaviteľ, zmenečník (akceptant), avalista, indosant indostatár
 26. Definujte cudziu zmenku a uveďte, aké má náležitosti.
 27. Definujte vlastnú zmenku a uveďte, aké má náležitosti.
 28. Čo je platobná doložka na zmenke? Aký je rozdiel medzi platobnou doložkou na vlastnej a cudzej zmenke?
 29. Akými spôsobmi môže byť dohodnutý údaj o splatnosti na zmenke?
 30. Charakterizujte blankozmenku.
 31. Čo je akceptácia zmenky? Aké má právne následky akceptácia zmenky? Aké má právne následky to, že zmenka nebola akceptovaná?
 32. Akým spôsobom sa prevádza zmenka? Charakterizujte rektaindosament a nezaväzujúci indosament.
 33. Charakterizujte zmenkové ručenie.
 34. Kedy sa zmenka predkladá na platenie. Aké má práva a povinnosti majiteľ zmenky, pokiaľ zmenka nebola zaplatená?
 35. Rozsah postihových práv zo zmenky.
 36. Čo je šek a aké sú funkcie šeku?
 37. Náležitosti šeku
 38. V akých lehotách sa predkladá šek na platenie. Aké má práva a povinnosti majiteľ šeku, ak šek nebol zaplatený?
 39. Pojmové vymedzenie akcie
 40. Podoba a forma akcie
 41. Ako je možné akciu nadobudnúť originárne a ako derivatívne?
 42. Charakterizujte prevod akcie na meno a prevod akcie na doručiteľa.
 43. Podmienky obmedzenia prevoditeľnosti akcií na meno.
 44. Aké majetkové a nemajetkové práva sú spojené s akciou?
 45. Charakterizujte druhy akcií upravené v Obchodnom zákonníku.
 46. Charakterizujte zamestnanecké akcie.
 47. Charakterizujte hromadné akcie.
 48. Charakterizujte dočasný list.
 49. Charakterizujte prioritné dlhopisy. Za akým účelom ich vydáva akciová spoločnosť.
 50. Charakterizujte vymeniteľné dlhopisy. Za akým účelom ich vydáva akciová spoločnosť.
 51. Čo je dlhopis a aké má náležitosti?
 52. Vymenujte práva a povinnosti majiteľa dlhopisu.
 53. Akými spôsobmi je možné vyplatiť výnos z dlhopisu?
 54. V akej forme môžu byť dlhopisy vydané a ako sa prevádzajú v závislosti od formy dlhopisu?
 55. Charakterizujte zberný dlhopis. Aký je rozdiel medzi zberným a hromadným dlhopisom?
 56. Čo je hypotekárny záložný list a kto ho môže emitovať?
 57. Čo sú štátne dlhopisy a kto ich môže emitovať?
 58. Čo sú komunálne obligácie a kto ich môže emitovať?
 59. Charakterizujte zamestnanecké obligácie
 60. Čo sú podielové listy, v akej podobe  a forme môžu byť vydané a aký zákon ich upravuje?
 61. Charakterizujte podielový fond. Čím sa vyznačuje majetok v podielovom fonde?
 62. Čo je vkladový list? Čo je vkladná knižka?
 63. Čo je pokladničná poukážka?
 64. Charakterizujte cestovný šek.
 65. Čo sú družstevné podielnické listy? Za akým účelom a podľa ktorého zákona boli vydané?
 66. Charakterizujte náložný list. V akej forme môže byť vydaný? Ktorý zákon ho upravuje?
 67. Charakterizujte skladištný list. V akej forme môže byť vydaný? Ktorý zákon ho upravuje?
 68. Charakterizujte kladiskový záložný list.
 69. Charakterizujte tovarový záložný list.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela