RSS RSS print

Právo cenných papierov

Účelom povinne voliteľného predmetu je pochopenie a osvojenie si právnej úpravy cenných papierov v Slovenskej republike v teoretickej rovine a nadobudnutie praktických zručností pri vystavovaní (resp. emisii) jednotlivých druhov cenných papierov a pri uplatňovaní práv spojených s cennými papiermi. Výučba prebieha vo forme nepovinných prednášok a povinných cvičení, pričom v úvode semestra sa študenti zoznámia s teoretickými otázkami práva cenných papierov, ktoré následne aplikujú pri rozbore jednotlivých druhov cenných papierov. Osobitná pozornosť je pri výučbe venovaná zmenkovému právu.

OTÁZKY NA POSTUPOVÚ SKÚŠKU Z PREDMETU PRÁVO CENNÝCH PAPIEROV

 1. Pojmové znaky cenných papierov
 2. Zákonná (legálna) definícia cenných papierov
 3. Funkcie cenných papierov
 4. Definujte právo cenných papierov a uveďte formálne pramene práva cenných papierov.
 5. Podoba cenný papierov
 6. Charakterizujte cenné papiere na doručiteľa a uveďte ako sa prevádzajú.
 7. Charakterizujte cenné papiere na meno a uveďte ako sa prevádzajú.
 8. Charakterizujte cenné papiere na rad a uveďte ako sa prevádzajú.
 9. Čo je emisia cenných papierov? Aké cenné papiere môžu byť vydané v rámci jednej emisie?
 10. Aký je rozdiel medzi menovitou hodnotou cenného papiera, emisným kurzom cenného papiera a trhovou hodnotou cenného papiera?
 11. Čo je Centrálny depozitár cenných papierov a aké sú jeho funkcie?
 12. Kto sú členovia Centrálneho depozitára cenných papierov a aké účty pre nich vedie?
 13. Porovnajte systém priameho držania cenných papierov a nepriamej držby cenný papierov.
 14. Členenie cenných papierov podľa charakteru práva, ktoré je v nich inkorporované. Uveďte príklady.
 15. Členenie cenných papierov podľa mobility. Uveďte príklady.
 16. Zmluva o kúpe cenných papierov.
 17. Čo je opcia? Aký je rozdiel medzi kúpnou a predajnou opčnou zmluvou?
 18. Zmluva o bezodplatnom prevode cenných papierov
 19. Zmluva o pôžičke cenných papierov
 20. Porovnajte mandátnu a komisionársku zmluvu o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera.
 21. Porovnajte zmluvu o samostatnej a hromadnej úschove cenných papierov.
 22. Porovnajte zmluvu o správe cenného papiera a zmluvu o uložení cenného papiera.
 23. Kto je obchodník s cennými papiermi? Uveďte 3 príklady pre investičné služby, ktoré poskytuje.
 24. Charakterizujte burzu cenných papierov podľa zákona o burze cenných papierov.
 25. Pojem a funkcie zmenky
 26. Čo znamená, že zmenka je „dokonalým“ cenným papierom. Čo znamená pojem zmenková prísnosť?
 27. Charakterizujte zmenkové subjekty: remitent, vystaviteľ, zmenečník (akceptant), avalista, indosant indostatár
 28. Definujte cudziu zmenku a uveďte, aké má náležitosti.
 29. Definujte vlastnú zmenku a uveďte, aké má náležitosti.
 30. Čo je platobná doložka na zmenke? Aký je rozdiel medzi platobnou doložkou na vlastnej a cudzej zmenke?
 31. Akými spôsobmi môže byť dohodnutý údaj o splatnosti na zmenke?
 32. Charakterizujte blankozmenku.
 33. Čo je akceptácia zmenky? Aké má právne následky akceptácia zmenky? Aké má právne následky to, že zmenka nebola akceptovaná?
 34. Akým spôsobom sa prevádza zmenka? Charakterizujte rektaindosament a nezaväzujúci indosament.
 35. Charakterizujte zmenkové ručenie.
 36. Kedy sa zmenka predkladá na platenie. Aké má práva a povinnosti majiteľ zmenky, pokiaľ zmenka nebola zaplatená?
 37. Rozsah postihových práv zo zmenky.
 38. Čo je šek a aké sú funkcie šeku?
 39. Náležitosti šeku
 40. V akých lehotách sa predkladá šek na platenie. Aké má práva a povinnosti majiteľ šeku, ak šek nebol zaplatený?
 41. Aké sú predpoklady pre vydanie zmenkového platobného rozkazu v zmysle OSP. Ako sa môže odporca brániť proti vydanému zmenkovému platobnému rozkazu.
 42. Aký je rozdiel medzi absolútnymi a relatívnymi námietkami proti zmenkovému platobnému rozkazu? Uveďte aspoň dva príklady absolútnych námietok a aspoň dva príklady relatívnych námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu.
 43. Pojmové vymedzenie akcie
 44. Podoba a forma akcie
 45. Charakterizujte akciu ako časť základného imania akciovej spoločnosti.
 46. Ako je možné akciu nadobudnúť originárne a kedy derivatívne?
 47. Akým spôsobom je možné založiť akciovú spoločnosť? Uveďte základný rozdiel medzi spôsobmi založenia akciovej spoločnosti.
 48. Akými spôsobmi je možné zvýšiť základné imanie akciovej spoločnosti?
 49. Charakterizujte prevod akcie na meno a prevod akcie na doručiteľa. Čo je zoznam akcionárov a aký má význam?
 50. Predpoklady obmedzenia prevoditeľnosti akcií na meno.
 51. Aký je rozdiel medzi verejnou a súkromnou akciovou spoločnosťou?
 52. Kvalitatívna stránka akcie. Aké majetkové a nemajetkové práva sú spojené s akciou?
 53. Kvalitatívna stránka akcie. Práva menšinových akcionárov.
 54. Kvantitatívna stránka akcie.
 55. Charakterizujte druhy akcií upravené v Obchodnom zákonníku.
 56. Charakterizujte zamestnanecké akcie.
 57. Charakterizujte hromadné akcie.
 58. Charakterizujte dočasný list.
 59. Charakterizujte prioritné dlhopisy. Za akým účelom ich vydáva akciová spoločnosť.
 60. Charakterizujte vymeniteľné dlhopisy. Za akým účelom ich vydáva akciová spoločnosť.
 61. Čo je dlhopis a aké má náležitosti? Aké osobitné druhy dlhopisov je možné vydávať v zmysle zákona o dlhopisoch?
 62. Vymenujte práva a povinnosti majiteľa dlhopisu.
 63. Akými spôsobmi je možné vyplatiť výnos z dlhopisu?
 64. V akej forme môžu byť dlhopisy vydané a ako sa prevádzajú v závislosti od formy?
 65. Charakterizujte zberný dlhopis. Aký je rozdiel medzi zberným a hromadným dlhopisom?
 66. Čo je hypotekárny záložný list a kto ho môže emitovať?
 67. Aký je postup pri vydávaní hypotekárnych záložných listov?
 68. Čo sú štátne dlhopisy a kto ich môže emitovať?
 69. Čo sú komunálne obligácie a kto ich môže emitovať?
 70. Charakterizujte zamestnanecké obligácie
 71. Čo sú podielové listy, v akej podobe  a forme môžu byť vydané a aký zákon ich upravuje?
 72. Charakterizujte podielový fond. Čím sa vyznačuje majetok v podielovom fonde?
 73. Aký je rozdiel medzi otvoreným a uzavretým podielovým fondom?
 74. Čo je vkladový list? Čo je vkladná knižka?
 75. Čo je pokladničná poukážka?
 76. Charakterizujte cestovný šek.
 77. Čo sú družstevné podielnické listy? Za akým účelom a podľa ktorého zákona boli vydané?
 78. Charakterizujte náložný list. V akej forme môže byť vydaný? Ktorý zákon ho upravuje?
 79. Charakterizujte skladištný list. V akej forme môže byť vydaný? Ktorý zákon ho upravuje?
 80. Skladiskový záložný list. Kto je oprávnený emitovať skladiskový záložný list?
 81. Skladiskový záložný list. Charakterizujte časti, z ktorých pozostáva.
 82. Charakterizujte tovarový záložný list.
Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB