RSS RSS print

Obchodné právo II

Povinný predmet Obchodné právo II sú spolu s povinným predmetom Obchodné právo I ťažiskovými predmetmi, vyučovanými členmi oddelenia. V rámci výučby tohto predmetu študent získa širší teoretický základ v problematike obchodného práva a schopnosť správne analyzovať a aplikovať súvisiace právne predpisy. V rámci výučby formou prednášok a cvičení získa študent hlbší prehľad o špecifikách uzatvárania obchodných kontraktov, ich vzniku, zmeny, zabezpečenia a zániku. Druhá časť semestra je venovaná jednotlivým pomenovaným zmluvným typom, upravených v Obchodnom zákonníku.

 

OKRUHY OTÁZOK Z PREDMETU OBCHODNÉ PRÁVO II.

 

 1. Obchodné záväzkové vzťahy – základné princípy záväzkových vzťahov. Vzťah Obchodného a Občianskeho zákonníka a ich aplikácia z hľadiska právnej úpravy záväzkových vzťahov.
 2. Absolútne obchody. Relatívne obchody. Kombinované obchody. Fakultatívne obchody.
 3. Osobitné ustanovenia o právnych úkonoch a o uzavieraní zmlúv v obchodnom práve
 4. Verejný návrh na uzavretie zmluvy a obchodná verejná súťaž
 5. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy a nepomenované zmluvy
 6. Zabezpečenie obchodných záväzkov – princípy, funkcie, spôsoby, vzťah medzi zabezpečovacími inštitútmi obchodného a občianskeho práva
 7. Zmluvná pokuta a uznanie záväzku 
 8. Ručenie
 9. Banková záruka
 10. Zánik záväzku jeho splnením – spôsoby. Spôsob, miesto a čas plnenia
 11. Odstúpenie od zmluvy a  odstupné a ich vzájomný vzťah.
 12. Dodatočná nemožnosť plnenia a zmarenie účelu zmluvy
 13. Započítanie pohľadávok a porovnanie so započítaním pohľadávok podľa Občianskeho zákonníka. Spôsob započítania pohľadávok
 14. Omeškanie veriteľa a dlžníka a ich právne dôsledky
 15. Právna úprava zodpovednosti za škodu v obchodných záväzkových  vzťahoch – všeobecné predpoklady a princípy. Porovnanie zodpovednosti za škodu v Obchodnom a Občianskom zákonníku.
 16. Spôsob a rozsah náhrady škody v obchodnom práve.
 17. Premlčanie v obchodnom práve – všeobecné zásady. Trvanie, spočívanie a pretrhnutie premlčacej doby. Všeobecná dĺžka premlčacej doby v obchodnom práve. Porovnanie s Občianskym zákonníkom.
 18. Vymedzenie kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka a jej porovnanie s občiansko-právnou úpravou. Porovnanie s inými zmluvnými typmi
 19. Vady tovaru pri kúpnej zmluve, nároky pri vadnom plnení z kúpnej zmluvy
 20. Práva a povinnosti kupujúceho z kúpnej zmluvy. Nadobudnutie vlastníckeho práva pri kúpnej zmluve
 21. Práva a povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy
 22. Osobitné dojednania v súvislosti s kúpnou zmluvou
 23. Zmluva o predaji podniku, právna ochrana veriteľov
 24. Zmluva o kúpe prenajatej veci, operatívny a finančný lízing
 25. Zmluva o úvere, porovnanie zmluvy o pôžičke a zmluvy o úvere
 26. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva, vzťah právnej úpravy k iným zmluvným typom
 27. Zmluva o uložení veci a zmluva o skladovaní
 28. Zmluva o dielo – základná charakteristika. Cena za dielo
 29. Vady diela. Nároky pri vadnom plnení zo zmluvy o dielo
 30. Mandátna zmluva
 31. Komisionárska zmluva
 32. Zmluva o kontrolnej činnosti
 33. Zasielateľská zmluva
 34. Zmluva o preprave veci
 35. Zmluva o nájme dopravného prostriedku. Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
 36. Zmluva o sprostredkovaní
 37. Zmluva o obchodnom zastúpení. Druhy obchodného zastúpenia. Zánik obchodného zastúpenia
 38. Zmluva o tichom spoločenstve
 39. Zmluva o otvorení akreditívu. Zmluva o inkase
 40. Zmluva o bankovom uložení veci. Zmluva o bežnom  účte
 41. Zmluva o vkladovom účte. Cestovný šek.
 42. Záväzky v medzinárodnom obchode
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela