RSS RSS print

Obchodné právo II

Povinný predmet Obchodné právo II sú spolu s povinným predmetom Obchodné právo I ťažiskovými predmetmi, vyučovanými členmi oddelenia. V rámci výučby tohto predmetu študent získa širší teoretický základ v problematike obchodného práva a schopnosť správne analyzovať a aplikovať súvisiace právne predpisy. V rámci výučby formou prednášok a cvičení získa študent hlbší prehľad o špecifikách uzatvárania obchodných kontraktov, ich vzniku, zmeny, zabezpečenia a zániku. Druhá časť semestra je venovaná jednotlivým pomenovaným zmluvným typom, upravených v Obchodnom zákonníku.

1.          Téma:   Všeobecné a teoretické otázky obchodných záväzkov

Záväzok. Obchodný záväzok. Obchodné zmluvy. Systém. Právna úprava a povaha. Obchody: Relatívne a absolútne obchody.  Kombinované obchody. Spotrebiteľské obchody. Fakultatívne obchody.

Termín:            4.2.2020

Prednášajúci:            JUDr. Monika Némethová, PhD.

2.          Téma:  Vznik obchodných záväzkov

Právne dôvody vzniku obchodných záväzkov. Uzavieranie obchodných zmlúv. Racionalizačné tendencie a rekodifikácia súkromného práva. Nepomenované zmluvy.

Termín:            11.2.2020

Prednášajúci:            prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

3.          Téma: Zabezpečenie obchodných záväzkov

Zabezpečenie obchodných záväzkov. Ručenie, zmluvná pokuta, banková záruka, uznanie záväzku. Vzťah občiansko-právnej a obchodno-právnej úpravy.

Termín:             18.2.2020

Prednášajúci:            prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

4.          Téma: Zmena a zánik obchodných záväzkov

Zmena obsahu a zmena subjektov. Právne dôvody zániku obchodných záväzkov.

Termín:            25.2.2020

Prednášajúci:            prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

5.          Téma: Zodpovednosť za porušenie záväzkov.

Právna zodpovednosť. Zodpovednosť v obchodnom práve. Omeškanie veriteľa, omeškanie dlžníka a ich právne následky. Náhrada škody podľa Obchodného zákonníka.

Termín:            3.3.2020

Prednášajúci:            prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

6.          Téma: Premlčanie v obchodnom práve. Záväzok podriadenosti.

Premlčanie v obchodnom práve a jeho porovnanie s občiansko-právnou úpravou - všeobecné zásady. Začiatok, trvanie, spočívanie a pretrhnutie premlčacej doby. Dĺžka premlčacej doby v obchodnom práve.

Termín:            10.3.2020

Prednášajúci:            prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

7.          Téma: Kúpna zmluva

Pojem. Právna úprava. Obsah zmluvy. Zodpovednosť za porušenie záväzkov zo zmluvy. Vady tovaru a nároky z vád tovaru. Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve.

Termín:            17.3.2020

Prednášajúci:            JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.

8.          Téma: Zmluva o predaji podniku a niektoré ďalšie zmluvné typy

Zmluva o predaji podniku. Zmluva o kúpe prenajatej veci. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva. Zmluva o uložení veci. Zmluva o skladovaní.

Termín:            24.3.2020

Prednášajúci:            doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

9.          Téma: Zmluva o dielo

Pojem. Právna úprava. Obsah zmluvy. Zodpovednosť zo porušenie záväzkov zo zmluvy. Vady diela a nároky z vád diela.

Termín:            31.3.2020

 Prednášajúci:           JUDr. Monika Némethová, PhD.

10.        Téma:  Zmluvy v oblasti obstarania záležitostí

Mandátna zmluva. Komisionárska zmluva. Zmluva o sprostredkovaní. Obchodné zastúpenie. Zmluva o kontrolnej činnosti. Zodpovednosť za porušenie záväzkov.

Termín:            7.4.2020

Prednášajúci:            doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

11.        Téma: Zmluvy v oblasti prepravy

Zmluva o preprave veci. Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku. Zmluva o nájme dopravného prostriedku. Zasielateľská zmluva.

Termín:            21.4.2020

Prednášajúci:            prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

12.        Téma: Zmluva o úvere, bankové zmluvy a iné zmluvy.

Zmluva o úvere. Zmluva o otvorení akreditívu. Zmluva o inkase. Zmluva o bankovom uložení veci. Zmluva o bežnom účte. Zmluva o vkladovom účte. Zmluva o tichom spoločenstve. Cestovný šek. Sľub odškodnenia.

Termín:            28.4.2020

Prednášajúci:            doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.         

 

 

 

 

OKRUHY OTÁZOK Z PREDMETU OBCHODNÉ PRÁVO II.

 

 1. Obchodné záväzkové vzťahy – základné princípy záväzkových vzťahov. Vzťah Obchodného a Občianskeho zákonníka a ich aplikácia z hľadiska právnej úpravy záväzkových vzťahov.
 2. Absolútne obchody. Relatívne obchody. Kombinované obchody. Fakultatívne obchody. Spotrebiteľské obchody
 3. Osobitné ustanovenia o právnych úkonoch a o uzavieraní zmlúv v obchodnom práve
 4. Verejný návrh na uzavretie zmluvy a obchodná verejná súťaž
 5. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy a nepomenované zmluvy
 6. Zabezpečenie obchodných záväzkov – princípy, funkcie, spôsoby, vzťah medzi zabezpečovacími inštitútmi obchodného a občianskeho práva
 7. Zmluvná pokuta a uznanie záväzku 
 8. Ručenie
 9. Banková záruka
 10. Zánik záväzku jeho splnením – spôsoby. Spôsob, miesto a čas plnenia
 11. Odstúpenie od zmluvy a  odstupné a ich vzájomný vzťah.
 12. Dodatočná nemožnosť plnenia a zmarenie účelu zmluvy
 13. Započítanie pohľadávok a porovnanie so započítaním pohľadávok podľa Občianskeho zákonníka. Spôsob započítania pohľadávok
 14. Omeškanie veriteľa a dlžníka a ich právne dôsledky
 15. Právna úprava zodpovednosti za škodu v obchodných záväzkových  vzťahoch – všeobecné predpoklady a princípy. Porovnanie zodpovednosti za škodu v Obchodnom a Občianskom zákonníku.
 16. Spôsob a rozsah náhrady škody v obchodnom práve.
 17. Premlčanie v obchodnom práve – všeobecné zásady. Trvanie, spočívanie a pretrhnutie premlčacej doby. Všeobecná dĺžka premlčacej doby v obchodnom práve. Porovnanie s Občianskym zákonníkom.
 18. Vymedzenie kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka a jej porovnanie s občiansko-právnou úpravou. Porovnanie s inými zmluvnými typmi
 19. Vady tovaru pri kúpnej zmluve, nároky pri vadnom plnení z kúpnej zmluvy
 20. Práva a povinnosti kupujúceho z kúpnej zmluvy. Nadobudnutie vlastníckeho práva pri kúpnej zmluve
 21. Práva a povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy
 22. Osobitné dojednania v súvislosti s kúpnou zmluvou
 23. Zmluva o predaji podniku, právna ochrana veriteľov
 24. Zmluva o kúpe prenajatej veci, operatívny a finančný lízing
 25. Zmluva o úvere, porovnanie zmluvy o pôžičke a zmluvy o úvere
 26. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva, vzťah právnej úpravy k iným zmluvným typom
 27. Zmluva o uložení veci a zmluva o skladovaní
 28. Zmluva o dielo – základná charakteristika. Cena za dielo
 29. Vady diela. Nároky pri vadnom plnení zo zmluvy o dielo
 30. Mandátna zmluva
 31. Komisionárska zmluva
 32. Zmluva o kontrolnej činnosti
 33. Zasielateľská zmluva
 34. Zmluva o preprave veci
 35. Zmluva o nájme dopravného prostriedku. Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
 36. Zmluva o sprostredkovaní
 37. Zmluva o obchodnom zastúpení. Druhy obchodného zastúpenia. Zánik obchodného zastúpenia
 38. Zmluva o tichom spoločenstve
 39. Zmluva o otvorení akreditívu. Zmluva o inkase
 40. Zmluva o bankovom uložení veci. Zmluva o bežnom  účte
 41. Zmluva o vkladovom účte. Cestovný šek.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela