RSS RSS print

Aktuálne otázky obchodného práva

Aktuálne otázky obchodného práva sú výberový predmet zameraný na oboznámenie študentov s aktuálnymi zmenami v právnej úprave obchodných spoločností a obchodných záväzkov, osobitne v kontexte vplyvu komunitárneho práva na slovenskú právnu úpravu a prípadné výraznejšie priblíženie vybraných obchodnoprávnych inštitútov.

OKRUHY OTÁZOK Z PREDMETU

  1. Konanie vylúčeného zástupcu - register diskvalifikácií - § 13a OBZ
  2. Spoločnosť v kríze - § 67a až § 67i OBZ
  3. Zákaz vrátenia vkladu § § 67j a § 67k OBZ
  4. Jednoduchá spoločnosť na akcie
  5. Omeškanie dlžníka
  6. Zmenky
  7. Rozhodcovské konanie
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB