RSS RSS print

Témy rigoróznych prác pre Obchodné právo

 

 1. Miesto obchodného práva v pripravovanej rekodifikácii súkromného práva
 2. Základné princípy obchodného práva
 3. Podnik podnikateľa ako predmet právnych vzťahov
 4. Prokúra ako spôsob zastúpenia podnikateľa
 5. Obchodné tajomstvo v komunitárnej a národnej úprave
 6. Princípy a funkcie obchodného registra
 7. Všeobecné aspekty ochrany hospodárskej súťaže
 8. Klamlivá reklama ako osobitná skutková podstata nekalej súťaže
 9. Národné a komunitárne aspekty porovnávacej reklamy
 10. Základné imanie, jeho funkcie  a význam v európskom kontexte
 11. Zásada zachovania vlastného imania a zákaz vrátenia vkladov
 12. Právne aspekty spoločnosti v kríze
 13. Likvidácia ako spôsob vyporiadania obchodného imania zrušenej spoločnosti
 14. Dodatočná likvidácia obchodných spoločností v doktríne a judikatúre
 15. Obchodný podiel a jeho vzťah k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov
 16. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným
 17. Zodpovednosť členov predstavenstva v akciovej spoločnosti
 18. Pôsobnosť a zodpovednosť dozornej rady v akciovej spoločnosti
 19. Sukcesívne založenie akciovej spoločnosti
 20. Právne prostriedky ochrany minoritných akcionárov v akciovej spoločnosti
 21. Jednoduchá spoločnosť na akcie ako nová právna forma obchodných spoločností
 22. Pôsobnosť a zodpovednosť orgánov družstva
 23. Postavenie a význam európskej akciovej spoločnosti
 24. Postavenie a význam európskeho družstva
 25. Postavenie a význam európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov
 26. Absolútne, relatívne a kombinované obchody v súkromnom práve
 27. Uplatňovanie zásad poctivého obchodného styku v obchodných vzťahoch
 28. Prechod nebezpečenstva škody na tovare a nadobudnutie vlastníctva pri kúpnej zmluve
 29. Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa v zmluve o dielo
 30. Obchodno-právna zmluva o budúcej zmluve
 31. Odstúpenie od zmluvy ako spôsob zániku nesplneného záväzku v obchodnom práve
 32. Všeobecné aspekty premlčania v obchodnom práve
 33. Zodpovednosť za škodu v Obchodnom zákonníku
 34. Mandátna zmluva a jej miesto v aplikačnej praxi
 35. Zmluva o úvere v spotrebiteľských vzťahoch
 36. Zmluva o otvorení akreditívu v domácich a medzinárodných obchodných vzťahoch
 37. Teoretické a praktické aspekty zmluvy o predaji podniku
 38. Finančný a operatívny lízíng
 39. Zmluva o skladovaní a zmluva o uložení veci a ich miesto v podnikaní
 40. Zmluva o obchodnom zastúpení v národnej a komunitárnej legislatíve

Po predchádzajúcom písomnom súhlade predsedu rigoróznej komisie na základe písomnej žiadosti rigorozanta je možné určiť individuálnu tému rigoróznej práce.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela