RSS RSS print

Okruhy otázok na rigoróznu skúšku z predmetu Obchodné právo

 

 1. Vymedzenie pojmu a predmetu slovenského obchodného práva a jeho historický vývoj
 2. Vzťah obchodného práva k iným právnym odvetviam
 3. Všeobecná charakteristika subjektov obchodného práva
 4. Základné pojmy obchodného práva (najmä podnik, podnikateľ, podnikanie a živnosť, obchodný majetok, obchodné imanie, vlastné imanie, čisté obchodné imanie)
 5. Právna úprava obchodného registra
 6. Obchodné meno a jeho právna ochrana
 7. Konanie podnikateľa
 8. Nekalá súťaž a právne prostriedky na  ochranu proti nekalej súťaži
 9. Generálna klauzula a jednotlivé skutkové podstaty nekalej súťaže
 10. Všeobecná charakteristika obchodných spoločností
 11. Založenie a vznik obchodných spoločností
 12. Dôvody zrušenia obchodných spoločností
 13. Zrušenie obchodných spoločností s likvidáciou
 14. Zrušenie obchodných spoločností bez likvidácie
 15. Verejná obchodná spoločnosť
 16. Komanditná spoločnosť
 17. Všeobecná charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným, vklady spoločníkov a základné imanie
 18. Orgány spoločnosti s ručením obmedzeným
 19. Práva a povinnosti spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným
 20. Vznik a zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
 21. Obchodný podiel a dispozície s obchodným podielom
 22. Všeobecná charakteristika akciovej spoločnosti, jej založenie a vznik
 23. Orgány akciovej spoločnosti
 24. Práva a povinnosti akcionára
 25. Akcia a základné imanie
 26. Všeobecná charakteristika družstva a jeho porovnanie s obchodnými spoločnosťami
 27. Členstvo v družstve
 28. Vymedzenie obchodno-záväzkových vzťahov (relatívne obchody, absolútne obchody, kombinované obchody, fakultatívne obchody)
 29. Vznik záväzkov, obchodná verejná súťaž, verejný návrh na uzavretie zmluvy
 30. Zmluva o budúcej zmluve, inominátne zmluvy a špecifiká uzatvárania zmlúv v obchodnom práve
 31. Zánik obchodných záväzkov
 32. Zabezpečenie obchodných záväzkov
 33. Náhrada škody v obchodnom práve
 34. Omeškanie veriteľa a dlžníka
 35. Všeobecná charakteristika kúpnej zmluvy a jej odlíšenie od iných zmluvných typov
 36. Zodpovednosť predávajúceho za vady z kúpnej zmluvy
 37. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho
 38. Základná charakteristika zmluvy o dielo
 39. Práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy o dielo
 40. Mandátna a komisionárska zmluva
 41. Zmluva o obchodnom zastúpení a zmluva o sprostredkovaní
 42. Zmluva o preprave veci a zasielateľská zmluva
 43. Zmluva o nájme dopravného prostriedku a zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
 44. Zmluva o úvere a jej porovnanie so zmluvou o pôžičke
 45. Zmluva o otvorení akreditívu, zmluva o inkase
 46. Zmluvy o bankovom uložení veci, o bežnom účte, o vkladovom účte
 47. Zmluva o uložení veci a zmluva o skladovaní
 48. Zmluva o predaji podniku
 49. Zmluva o kúpe prenajatej veci
 50. Zmluva o tichom spoločenstve
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela