RSS RSS print

Okruhy otázok na rigoróznu skúšku z predmetu Hospodárske a finančné právo

 

 1. Pojem, predmet, obsah a pramene hospodárskeho práva
 2. Živnosť a podnikanie a ich vzájomný vzťah, pozitívne a negatívne vymedzenie živnosti, druhy živností
 3. Všeobecné a osobitné podmienky získania živnostenského oprávnenia
 4. Štátna správa a kontrola v oblasti živnostenského podnikania
 5. Úpadok a jeho formy – predlženie a platobná neschopnosť, zákonné formy riešenia úpadku a jeho predchádzanie
 6. Účinky vyhlásenia konkurzu
 7. Prihlasovanie pohľadávok v konkurze
 8. Konkurzná podstata a jej speňažovanie
 9. Oddlženie fyzickej osoby
 10. Reštrukturalizácia ako spôsob riešenia úpadku
 11. Prihlasovanie pohľadávok v reštrukturalizácii
 12. Reštrukturalizačný plán a jeho schvaľovanie
 13. Potvrdenie reštrukturalizačného plánu, jeho účinky a neúčinnosť plánu
 14. Účel a pôsobnosť zákona o ochrane hospodárskej súťaže
 15. Dohody obmedzujúce súťaž podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže
 16. Zneužívanie dominantného postavenia podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
 17. Koncentrácia podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže
 18. Postavenie a právomoc Protimonopolného úradu SR pri ochrane hospodárskej súťaže
 19. Právna úprava dohodovania, uplatňovania, regulácie a kontroly cien
 20. Predmet úpravy zákona o verejnom obstarávaní
 21. Pojem obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
 22. Metódy verejného obstarávania
 23. Dohľad nad verejným obstarávaním
 24. Pojem správa majetku štátu
 25. Obligatórny majetok štátu a jeho účel
 26. Štátny podnik
 27. Orgány štátneho podniku
 28. Postavenie finančného práva v SR
 29. Rozpočtová sústava v SR a právna úprava rozpočtov
 30. Finančno-právne normy, ich charakteristika
 31. Finančno-právne vzťahy – náležitosti 
 32. Právna úprava meny v SR – prechod na euro
 33. Právne postavenie komerčných bánk v SR
 34. Postavenie Národnej banky Slovenska
 35. Právne postavenie poisťovní v SR
 36. Pramene daňového práva
 37. Klasifikácia daní
 38. Náležitosti daňovo-právneho vzťahu
 39. Daň z príjmov – právna úprava
 40. Miestne dane – právna úprava
 41. Nepriame dane – všeobecne a právna úprava
 42. Daňové konanie – etapy a štádiá
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela