Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts (CEPIL)

 Problematika cezhraničných právnych vzťahov je tradične v slovenskej právnej praxi vnímaná ako okrajová, nie príliš frekventovaná. Množstvo sporov s cudzím prvkom prejednávaných slovenskými súdmi však túto vžitú predstavu spochybňuje. Judikatúra slovenských súdov ukazuje že súdy, ale i zástupcovia ďalších právnických povolaní, nezriedka čelia i najzložitejším otázkam výkladu a aplikácie európskych noriem medzinárodného práva súkromného. (Zároveň ale tiež narastá i počet kvalitných a inšpiratívnych rozhodnutí súdov vyšších stupňov, a my sa tešíme že ich môžeme prostredníctvom projektu CEPIL predstaviť zahraničnej i domácej odbornej verejnosti)

Rovnakým výzvam čelia súdy a praktici i v ďalších členských štátoch. Tím zložený zo zástupcov siedmich štátov strednej Európy sa podujal zmapovať ako sú nariadenia EÚ upravujúce cezhraničné právne vzťahy (ide o nariadenia Brusel Ia, Brusel IIa, Rím I, Rím II, Nariadenie 650/2012 o dedení a Nariadenie 2015/848 o insolvenčných konaniach) aplikované v národnej praxi, s akými problémami sa domáca prax potýka pri ich aplikácií, a v ktorých smeroch a aké zmeny by prospeli  pre zlepšenie ich fungovania.  

 

Stručná charakteristika projektu CEPIL:

Východiská:   

 •  nárast počtu EÚ úpravy cez-hraničných právnych vzťahov (MPS)
 • požiadavky na jednotnú aplikáciu aktov EÚ MPS v členských štátoch  
 •  napriek cieľu zjednodušiť stranám cez-hraničných sporov prístup k spravodlivosti, cez-hraničné spory stále predstavujú väčšiu záťaž, neistotu a nepredvídateľnosť, a zvýšené náklady, oproti domácim sporom

Ciele projektu

 • identifikovať nedostatky aktuálneho systému EÚ úpravy MPS z pohľadu krajín SE prostredníctvom:
  • konzultácií s predstaviteľmi súdov a zástupcami praxe
  • analýzy judikatúry súdov
 • napomôcť lepšiemu fungovaniu EÚ MPS v krajinách SE, pripraviť podnety pre zlepšenie EÚ úpravy MPS prostredníctvom:
  • vytvorenia voľne dostupnej databázy judikatúry súdov SE
  • poskytnutím informácií zástupcom praxe a verejnosti (odborné články, vzdelávacie a iné informačné aktivity)
  • vypracovania národných správ o skúsenostiach s fungovaním a aplikáciou nástrojov EÚ MPS

 

Predbežná správa o slovenskej súdnej praxi v cezhraničných veciach: 

II. Súdna prax v rodinnoprávnych veciach s cezhraničným dopadom

III. Súdna prax v dedičských veciach s cezhraničným dopadom

IV. Súdna prax v konkurzných veciach s cezhraničným dopadom