Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Základy medzinárodného verejného a ekonomického práva

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu (odporúčaný semester - 3 sem. zimný).

Predmet poskytuje základnú orientáciu v rozsiahlej oblasti medzinárodného práva, ktorá upravuje veľmi dynamickú oblasť verejnoprávnej regulácie medzinárodných hospodárskych vzťahov. Základy medzinárodného ekonomického práva patria medzi predmety ktoré sú bežné prednášané na všetkých zahraničných právnických fakultách. Obsahom predmetu je medzinárodný obchodný systém , medzinárodný menový a finančný systém a právo medzinárodných investícií. Cieľom predmetu je získať prehľad o prameňoch právnej úpravy, predmete a obsahu medzinárodného ekonomického práva. Absolvent predmetu by mal byť schopný porozumieť a vysvetliť základné otázky týkajúce sa právnej regulácie liberalizácie a ochranárstva v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

           

Rozsah výučby:          1/1h týždenne (DŠ)

                                    8h prednášok/semester (ExtŠ)

Kreditová dotácia:     3 kredity

Semester:        3. semester (t.j. zimný - 2.roč. Mgr. štúdia)

Podmieňujúce predmety:       Medzinárodné právo verejné I.

Prednášajúci


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici