Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Súdny systém Európskej únie

Súdny systém Európskej únie
 
Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.
 
O čom je predmet
 
Súdny systém EÚ sa začal kreovať už počas Zmluvy o založení spoločenstva uhlia a ocele(1951).Court of Justice zabezpečoval dodržiavanie práva pri výklade a uplatňovaní Zmluvy ESUO. Postupne sa kompetencie a štruktúra Súdneho dvora Európskeho spoločenstva a neskôr Súdneho dvora Európskej únie zmenili,ale ich podstata, kvôli ktorej vznikli , sa zachovala. Súdny dvor mal podobne ako iné inštitúcie nadnárodný charakter a jeho význam sa rozširoval úmerne s intenzitou európskej integrácie. Sylaby predmetu vznikli za podpory projektu Jean Monnet Module pre PF UMB a priamo ich odborne a finančne podporila Európska únia.
 
Čo vás predmet naučí ?
 
Predmet nadväzuje na povinný predmet Právo Európskej únie. V rámci predmetu sú študenti vedení k ďalšiemu skúmaniu rozhodnutí SD EÚ, ktoré sú významným prameňom práva Európskej únie. V prvej časti štúdia sa predmet podrobnejšie venuje otázkam vývoja súdneho systému v EÚ, organizácii a príslušnosti Súdneho dvora a Všeobecného súdu, postaveniu sudcov a generálnych advokátov, právomoci SD EÚ a záväznej interpretácie SD EÚ, procedurálnym aspektom, priebehom konania pred súdmi EÚ. Druhá časť štúdia sa venuje jednotlivým konaniam ako: prejudiciálne konanie, konanie o nesplnenie povinnosti, žaloba o neplatnosť, žaloba na nečinnosť, žaloba o náhradu škody a ostatným konaniam. Predmet využíva ako prednášajúcich aj pracovníkov z praxe.
Súčasťou štúdiá sú okrem teórie, prípadov aj simulované skutkové podstaty určené na riešenie počas seminárov.
 
Pre koho je predmet užitočný?
 
Cieľovou skupinou pre tento predmet sú predovšetkým študenti ,ktorí si chcú prehĺbiť svoje znalosti z predmetu Právo EÚ a z fungovania súdov EÚ. Majú záujem získať znalosti o komunikácii Súdu EÚ s vnútroštátnymi súdmi členských štátov a naopak. .Jedná sa teda o tých ,ktorí chcú pracovať v justícii, v legislatíve ,v mimovládnom sektore, v inštitúciách na ochranu základných práv a slobôd ,prípadne ako úradníci v štátnej, alebo verejnej správa v SR ,ale aj pri inštitúciách EÚ. Predmet patrí medzi povinne voliteľné predmety v bakalárskom štúdiu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Siman,M a Slašťan,M: Právo Európskej únie, EUROIURIS Bratislava 2012
 
Siman ,M.a Slašťan,M :Súdny systém Európskej únie,Euroiuris 2010
 
Patakyová, M. T.: Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie, 1.vydanie. Bratislava:
 
Wolters Kluwer SR s.r.o, 2020
 
Tichý,Zemánek,Král,Svoboda.:Dokumenty ke studiu evropského práva,Praha 1966
 
Pomahač,R.:Evropské právo,Karolinum 2003
 
  

Vyučujúca pre denné štúdium:

JUDr. Mária Kevická, Ph.D. |
JUDr. Mária Kevická, Ph.D.
Vysokoškolská učiteľka 
Externá vyučujúca 
maria.kevicka@umb.sk
č.d. 208 

Vyučujúca pre externé štúdium:

 

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. |
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
vlasta.kunova@umb.sk
č. 245 
048 446 3245