Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Právo medzinárodných zmlúv

O čom predmet je

Medzinárodné zmluvy sú ústredným prostriedkom, ktorým štáty a medzinárodné organizácie upravujú svoje vzťahy podľa medzinárodného práva. Zbierka zmlúv OSN v súčasnosti obsahuje viac ako 180 000 zmlúv. Právo medzinárodných zmlúv je jednou z integrálnych súčastí medzinárodného práva verejného.
Predmet Právo medzinárodných zmlúv sa zaoberá teoretickými aj praktickými problémami medzinárodného zmluvného práva. Počas predmetu sa bude pracovať najmä s Viedenským dohovorom o zmluvnom práve z roku 1969, avšak dôraz bude kladený taktiež na prípadové štúdie prejednávané pred medzinárodnými súdnymi orgánmi.

Zaradenie predmetu

Predmet Právo medzinárodných zmlúv je vyučovaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

Čo vás predmet naučí

Absolvovaním kurzu študent získa vedomosti týkajúce sa procesu tvorby medzinárodných zmlúv. Študent porozumie jednotlivým právnym textom v oblasti tvorby medzinárodných zmlúv ako aj právneho života zmlúv. V rámci predmetu si študenti osvoja poznatky napríklad o uzatváraní medzinárodných zmlúv, o výhradách k medzinárodným zmluvám alebo o výklade medzinárodných zmlúv. Pozornosť bude taktiež venovaná medzinárodným zmluvám uzatváraným medzinárodnými organizáciami, osobitne Európskou úniou. Študent súčasne získa vedomosti o judikatúre medzinárodných súdnych orgánov s osobitným dôrazom na juikatúru Medzinárodného súdneho dvora.

Pre koho môže byť predmet užitočný

Študent nadobudne praktické zručnosti, ktoré využije pri svojej odbornej činnosti najmä v rámci diplomacie a pôsobenia v štátnej službe, napríklad pri prípravách návrhov bilaterálnych zmlúv alebo pri účasti na negociačných rokovaniach zameraných na prípravu a prijaie medzinárodnej zmluvy. Získané analytické myslenie a poznatky z konkrétnych prípadov riešených pred medzinárodnými orgánmi napomôžu študentovi aplikovať tieto vedomosti v praktických situáciách, s ktorými sa pri negociácii medzinárodných zmlúv stretne.

Nadobudnuté poznatky budú prínosom aj pre príslušníkov iných právnických profesií, pretože v prípade práva medzinárodných zmlúv ide o jednu z najfrekventovanejších oblastí majúcu svoje pevné miesto aj vo vnútroštátnych právnych poriadkoch, keďže súdy pri svojom rozhodovaní často priamo aplikujú medzinárodné zmluvy.

Ďalšie informácie o predmete vrátane odporúčanej literatúry sú zverejnené v Moodle.
Sylabus a otázky k predmetu sú dostupné v prílohe

Kontaktujte nás: 

JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A. |
JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M., M.A.
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
jan.kralik2@umb.sk
152 
048 446 3152

Prílohy ku stránke: