RSS RSS print

Právo Európskej hospodárskej a menovej únie

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

    Prináša informácie o histórii, spôsobe fungovania, právnych základoch a vývoji Európskej hospodárskej a menovej únie, o pristupovaní jednotlivých krajín k nej, plnení maastrichtských kritérií.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela