Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Právna komunikácia v nemeckom jazyku

Predmety sa v akademickom roku 2023/2024 nebudú otvárať. 

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

Študenti si môžu zvoliť predmet Právna komunikácia v NJ I. v zimnom semestri ktoréhokoľvek ročníka Bc. štúdia a predmet Právna komunikácia v NJ II. v letnom semestri ktoréhokoľvek ročníka Bc. štúdia.

Cieľom predmetu je priblížiť študentom právnickej fakulty štúdium práva v Nemecku. Základné právne pojmy. Právne odvetvia. Zákonodarstvo. Výkon zákonov. Právnické a fyzické osoby. Právna spôsobilosť. Spôsobilosť na právne úkony a deliktuálna spôsobilosť. Zmluvné právo. Škodové právo (porušenie záväzkovej povinnosti).Vecné právo (vlastníctvo a držba, hnuteľnosť a nehnuteľnosť, jednotlivé druhy vlastníctva). Rodinné právo (uzatvorenie manželstva, rozvodové konanie, platenie výživného, adopcia dieťaťa, ustanovenie poručiteľa, opatrovateľa). Dedičské právo (dedenie zo zákona alebo zo závetu, prijatie a odmietnutie dedičstva, vydedenie). Obchodné právo (obchodné právne úkony, obchodné spoločnosti). Pracovné právo (uzatvorenie pracovného pomeru, ukončenia pracovného pomeru pracovné zmluvy). Sociálne právo (druhy sociálneho poistenia, sociálna starostlivosť). Súdnictvo (organizácia súdnictva, vykonávatelia súdnej moci – sudcovia, prokurátori, advokáti, notári). Občianske právo procesné. Trestné právo hmotné. Trestné právo procesné. Európske právo (história a orgány EÚ, Rada Európy, medzinárodné súdnictvo).

 

Kontaktujte nás:

JUDr.  Elena Júdová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151