RSS RSS print

Právna klinika pre komunity (street law) II.

V akademickom roku 2018/2019 Ústav klinického vzdelávania PrF UMB v Banskej Bystrici spolupracuje s:

 • Ústavom na výkon väzby a ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici,
 • Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici - Kráľovej,
 • Gymnáziom Andreja Sládkoviča a
 • Strednou odbornou školou hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici.

V rámci predmetu Právna klinika pre komunity (street law) študenti v magisterskom stupni štúdia, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie zdokonaľujú svoje právne zručnosti formou edukácie o základoch jednotlivých právnych odvetví vo vybraných komunitách (pracujú so žiakmi základných škôl, študentmi stredných škôl a odsúdenými v nápravnovýchovných zariadeniach).

Študenti PrF UMB vedú hodiny formou 40 a 80 minútových prezentácií, ktoré sami vypracujú na dopredu stanovené právne témy, ako aj formou zážitkového učenia (napr. hranie rolí, riešenie praktických prípadov, vedenie diskusie). Na úvodnom seminári študenti absolvujú základnú pedagogicko - didaktickú prípravu, pedagóg predstaví rozdelenie tém a inštitúcií, pripraví podrobný rozpis a rozdelenie výučby na celý semester.  Vybranú problematiku študenti odučia v základných, stredných školách alebo nápravnovýchovnom zariadení v týždenných intervaloch, podľa zaradenia určenom na úvodnom seminári.

Okruh tém:

 1. Právny poriadok, právny systém
 2. Odvetvia práva
 3. Ústava SR
 4. Štátna moc - štátna správa, samospráva
 5. Základné ľudské práva a slobody
 6. Úvod do občianskeho práva, záväzkové právo
 7. Vlastnícke právo a susedské vzťahy
 8. Rodinné právo I. (vzťahy v rodine, manželstvo)
 9. Rodinné právo II. (určenie rodičovstva, vyživovacie povinnosti)
 10. Dedičské právo
 11. Pracovné právo
 12. Právo sociálneho zabezpečenia
 13. Občianske súdne konanie
 14. Sústava súdov SR
 15. Základné trestného práva

Výsledky vzdelávania: Študenti absolvovaním predmetu získajú zručnosti nevyhnutné pre prácu právnika (napr. ústny prejav, pohotová právna argumentácia, vysvetlenie právnej problematiky laickej verejnosti zrozumiteľným spôsobom, práca s odbornou literatúrou, spracovanie a prezentácia odbornej problematiky) prostredníctvom učenia žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a odsúdených v nápravnovýchovnom zariadení. Študent má možnosť overiť si svoje teoretické vedomosti získané štúdiom v praxi.

Koordinátorka:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj/ Vice- dean for the international reations and development 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 111 
048 446 +4214463113

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela