Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Medzinárodný civilný proces

O čom predmet je

Ak má slovenský súd rozhodovať o právnom vzťahu s cudzím prvkom (žaloba cudzej právnickej osoby proti slovenskej obchodnej spoločnosti o zaplatenie dlžnej sumy, návrh na rozvod a zverenie dieťaťa do starostlivosti rodiča ktorý býva v Slovenskej republike, smerujúca proti rodičovi ktorý býva v cudzine a pod.) musí si v prvom rade položiť otázku či má vôbec právomoc vo veci konať, či nie je príslušný skôr súd štátu kde vznikol dlh, alebo kde býva odporca. V samotnom konaní sa môže ďalej stretnúť s problémom ako doručiť súdnu písomnosť účastníkovi konania ktorý je v cudzine, ale napr. i s otázkou či cudzí účastník má vôbec procesnú spôsobilosť. Tieto a ďalšie otázky riešia osobitné procesné normy, nazývané Medzinárodné (civilné) právo procesné, skrátene Medzinárodný civilný proces.

Medzinárodný civilný proces je súčasťou MPS

Ide o druhú, integrálnu časť predmetu ktorý sa zaoberá právnymi vzťahmi s cudzím prvkom, t.j. Medzinárodného práva súkromného. Zručnosť poradiť si v situáciách s cezhraničným dopadom nie je bez absolvovania tohoto predmetu kompletná.

Zaradenie predmetu

Predmet Medzinárodný civilný proces je vyučovaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

Čo vás predmet naučí

V rámci predmetu sa študenti naučia napríklad ako zistiť súd ktorého štátu je oprávnený vo veci konať (medzinárodná právomoc), ako postupovať pri aplikácii procesných inštitútov vo vzťahu k zahraničiu (litispendencia, doručovanie písomností, vykonávanie dôkazov), za akých podmienok je možné nariadiť exekúciu na základe rozhodnutia cudzieho súdu (uznanie a výkon cudzích rozhodnutí).

Študenti ale získajú tiež vedomosť o tom čo je občianskoprávny únos a aké sú jeho následky, alebo akú pomoc môžu získať oprávnené osoby ktoré vymáhajú výživné v cudzine, resp. že pomoc môžu získať i výživou povinné osoby ak sú žalované v cudzine. Oboznámia sa tiež s tým čo je to európsky exekučný titul, európsky platobný rozkaz, alebo ako prebieha európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

V neposlednom rade vás predmet naučí zorientovať sa v početných prameňoch právnej úpravy týchto vzťahov a vybrať z nich relevantný právny predpis.

Pre koho môže byť predmet užitočný

 Znalosť predmetu je nevyhnutná pre študentov ktorí uvažujú o kariére sudcu, advokáta, notára a iné právnické povolania pôsobiace v praxi. Predmet je ale užitočný i pre každého právnika a občana ktorý nevie vylúčiť že si bude napríklad objednávať tovar zo zahraničia, bude pracovať pre zahraničného zamestnávateľa, využije pracovnú ponuku v zahraničí, alebo bude cestovať na dovolenku/lyžovačku v zahraničí a spôsobí v zahraničí škodu.

Nová elektronická učebná pomôcka na predmety MPS a MCP

V spolupráci s EPI elektronickým systémom právnych informácií bola daná študentom ale i iným užívateľom k dispozícii elektronická zbierka právnych predpisov k predmetom Medzinárodné právo súkromné a Medzinárodný civilný proces.

Zbierka obsahuje okrem textov nariadení Európskej únie upravujúcich cezhraničné právne vzťahy a medzinárodných zmlúv ktorými je Slovenská republika viazaná i ďalšie praktické informácie o platnosti a uplatňovaní nariadení a zmlúv.

Návod na aktiváciu študentského konta v EPI a vstup do elektronickej zbierky predpisov nájdete v prílohe.  

 

Materiály k výuke nájdete v prílohe

Sylabus predmetu je k dispozícii v prílohe.

Otázky z MPS II. sú dostupné v prílohe.

 Kontaktujte nás:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. |
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Levrinc@umb.sk
154 
048 446 3154
JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151