Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Medzinárodné vzťahy

Predmet Medzinárodné vzťahy je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

Znalosť problematiky medzinárodných vzťahov je nevyhnutná pre správne pochopenie ich histórie, súčasnosti ale aj trendov budúceho usporiadania. Cieľom predmetu je oboznámenie študenta so základnou charakteristikou medzinárodných vzťahov, ich teoretickou, ale aj praktickou rovinou. Okrem toho je intenciou predmetu zamerať sa na dôležitých aktérov medzinárodných vzťahov, ako aj na ich najaktuálnejšie výzvy a problematiky, akými sú globalizácia, terorizmus či migrácia. Na záver semestra sa v rámci predmetu budeme v stručnosti venovať aj Slovenskej republike a jej zahraničnej politike. 

  1. Medzinárodné vzťahy- charakteristika MV, teórie MV, aktér MV.
  2. Národný záujem - definícia, jeho vývoj, členenie, úloha, postavenie v teórii a praxi. Rozdiel v postavení štátu vestfálskeho systému MV a postvestfálskeho systému MV. Zahraničná politika, zahranično-politická doktrína, techniky zahraničnej politiky.
  3. Konflikt, kríza, vojna, základné východiská týchto kategórií. Kolektívna bezpečnosť, definícia, jej perspektívy a špecifiká.
  4. Studená vojna - charakteristika, analýza aktérov, etapy vývoja, hlavné konfliktné línie a ich riešenie, bipolarita.
  5. OSN - vývoj, štruktúra, základné informácie, reformy OSN - inštitucionálna a organizačná reforma BR OSN.
  6. NATO - vývoj, štruktúra, základné informácie, politicko- bezpečnostná koncepcia NATO, Washingtonský summit NATO (1999), analýza strategickej koncepcie z tohto summitu. Strategická koncepcia NATO (2010).
  7. EÚ - základné informácie, historický vývoj, počiatky európskej integrácie. Zahraničná politika EÚ a jej špecifiká.
  8. Aktuálne otázky MV: Globalizácia - aktuálna problematika, aktéri, členenie globalizácie, multikulturalizmus, nástroje globalizácie, jej význam v MV.
  9. Aktuálne otázky MV: Terorizmus - aktuálna problematika, definície, príčiny, vývoj, ciele, metódy pôsobenia, boj proti terorizmu (diplomacia, legislatíva), boj proti terorizmu OSN, G8, EÚ, SR, finančné zdroje terorizmu + propaganda a špionáž.
  10. Aktuálne otázky MV: Migrácia, chudoba a klimatická kríza ako výzvy pre celý svet.
  11. Spôsoby úpravy vzťahov SR s inými krajinami, medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, zaistenie medzinárodnej bezpečnosti SR, SR vo vybraných medzinárodných organizáciách: EÚ, Rada Európy, OBSE, OSN, NATO, V4 , atď.

Okruhy otázok:

Charakteristika medzinárodných vzťahov, základné teórie v medzinárodných vzťahoch a ich aktéri.

  1. Charakteristika a špecifiká pojmov národný záujem a zahraničná politika. Ponímanie štátu vestfálskeho systému a postvestfálskeho systému.
  2. Charakteristika a špecifiká pojmov konflikt, kríza, vojna, kolektívna bezpečnosť.
  3. Studená vojna- jej charakteristika, aktéri, etapy a východiská. 
  4. OSN – štruktúra, stručná história a jej reformy
  5. NATO – štruktúra, stručná história, porovnanie strategických koncepcií
  6. EÚ – štruktúra, európska integrácia, zahraničná politika EÚ
  7. Globalizácia a multikulturalizmus
  8. Terorizmus, propaganda a špionáž
  9. Migrácia, chudoba a klimatická kríza
  10. Slovenská republika a jej zahraničná politika 

Odporúčaná literatúra:

  • Straka, J. a kol.: Medzinárodné vzťahy, Heuréka vydavateľstvo, Šamorín, 2013,.
  • Krejčí, O.: Mezinárodní politika, EKOPRES, s.r.o., 2010.
  • Šmihula, D.: Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť, Wolters Kluwer. Bratislava, 2018.
  • Balušek, M.: Umenie diplomacie, BELIMEX, Bratislava, 1996.
  • Kissinger, H.: Umění diplomacie. Od Richelliua k pádu Berlínské zdi. Prostor, Praha, 1996.  
  • Lasicová, J.: Bezpečnosť. Bezpečnostná agenda súčasnosti. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Banská Bystrica, 2006.      
  • Kulašk, P. a kol.: Slovník bezpečnostných vzťahov. Smaragd pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2002.          
  • Ružička, F., Karvašová, Ľ: Európska diplomacia. Pôvod, premena a príležitosti. Bratislava: Epos, 2012.
  • Waisová, Š.: Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Portál, Praha, 2005.      

Kontaktujte nás: 

JUDr. Tomáš Suchý, PhD.  |
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
tomas.suchy@umb.sk
230 
048 446 3230