Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Medzinárodné právo verejné II.

O čom predmet je

Predmet je zameraný na poskytnutie základných poznatkov a všeobecnej orientácie vybraných inštitútov osobitnej časti medzinárodného práva, ktorými sú najmä nasledujúcich oblastí:

- medzinárodné zmluvy,
- diplomatické a konzulárne právo,
- orgány pre medzinárodné styky,
- medzinárodné orgány a medzinárodné organizácie,
- prostriedky mierového riešenia medzinárodných sporov,
- právo ozbrojených konfliktov a humanitárne právo,
- medzinárodné trestné právo.

Zaradenie predmetu

Predmet Medzinárodné právo verejné II. je vyučovaný ako povinný predmet v bakalárskom štúdiu.

Čo vás predmet naučí

Keďže niektoré z oblastí sú vyučované v rámci štúdia ako samostatný predmet, účelom je poskytnúť základné najdôležitejšie poznatky o jednotlivých inštitútoch osobitnej časti medzinárodného práva, najmä činnosti štátnych orgánoch pre medzinárodné styky, činnosti medzinárodných organizácií, medzinárodných súdnych orgánoch, diplomatickom a konzulárnom práve tak s dôrazom na poskytnutie tých informácií, ktoré študenta najlepšie pripravia pre prax.

Študent si počas predmetu osvojí prácu s primárnymi prameňmi, ktorými sú medzinárodné dohovory, zakladajúce listiny medzinárodných organizácií a rezolúcie medzinárodných organizácií. Cieľom predmetu je súčasne rozvíjať kritické myslenie študenta, k čomu napomôže riešenie a diskusia vybraných prípadových štúdií z preberaných oblastí medzinárodného práva, vďaka čomu študent získa prehľad o najdôležitejších rozhodnutiach medzinárodných súdnych orgánov.

Pre koho môže byť predmet užitočný

Pre postavenie SR v rámci medzinárodného spoločenstva, pre rozvoj jeho medzištátnych vzťahov je nevyhnutné vychovať dostatočný počet vysokokvalifikovaných kariérnych diplomatov. Pre nich sú poznatky z medzinárodného práva absolútne nevyhnutné.

Avšak poznatky z medzinárodného práva budú prínosné aj pre príslušníkov iných právnických profesií, keďže vnútroštátne súdy častokrát priamo aplikujú pri svojom rozhodovaní normy zakotvené v medzinárodných zmluvách prípadne odkazujú na judikatúru medzinárodných súdnych orgánov. Z toho dôvodu katedra predmetu medzinárodné právo verejné venuje náležitú pozornosť, a preto je aj rozšírený obsah i rozsah výučby medzinárodného práva.

Ďalšie informácie o predmete vrátane odporúčanej literatúry sú zverejnené v Moodle.
Sylabus a otázky k predmetu sú dostupné v prílohe

 

 Kontaktujte nás: 
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. |
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
milos.levrinc@umb.sk
154 
048 446 3154
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.  |
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
tomas.suchy@umb.sk
230 
048 446 3230
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

Prílohy ku stránke: