RSS RSS print

Klinika právneho poradenstva I.

Vzdelávacím cieľom Kliniky právneho poradenstva (ďalej aj ako "KPP") je prehĺbenie a prepojenie znalostí práva, rozvoj právnických zručností a prehlbovanie hodnotového vnímania práva a právnej profesie, predovšetkým v oblasti profesijnej etiky.

Spoločenským cieľom KPP je poskytovanie bezplatného právneho poradenstva osobám, ktoré nemôžu využiť platené právne služby.

Študenti v akademickom roku 2018/2019 poskytujú základné právne poradenstvo v spolupráci s Centrom právnej pomoci Banská Bystrica pod odborným vedením supervízora. Pri poradenstve študent poskytne klientovi základnú právnu pomoc/ právnu analýzu s možnosťami riešenia jeho problému, prípadne nasmerovaním na príslušný orgán oprávnený riešiť jeho problém.

Právne poradenstvo KPP sa poskytuje v nasledovných právnych oblastiach:

  1. občianske právo,
  2. civilný proces,
  3. rodinné právo,
  4. pracovné právo,
  5. právo sociálneho zabezpečenia,
  6. správne právo,
  7. trestné právo len v prípade poškodeného.

Študenti nie sú oprávnený koncipovať klientom podania adresované súdom, prípadne iným orgánom, ako ani poskytovať klientom právne poradenstvo mimo právnej poradne.

Výsledky vzdelávania: Výsledkom absolvovania predmetu je nadobudnutie praktických zručností spojených s výkonom právnického povolania. V rámci kliniky sa študenti budú stretávať s klientmi, viesť s nimi rozhovor s dôrazom na zaznamenanie kľúčových otázok klienta a bodov jeho právneho problému a následne riešiť nastolený problém pod dohľadom supervízora.

Študent sa naučí rozmýšľať v širších logických, ale aj multidisciplinárnych súvislostiach v rámci súkromného a verejného práva na základe čoho posilní svoje analytické a syntetické schopnosti v oblasti práva. Naučí sa aplikovať svoje doposiaľ získané vedomosti zo správneho, občianskeho, pracovného, ale aj trestného práva.

 

Koordinátorka: 

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj/ Vice- dean for the international reations and development 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 111 
048 446 +4214463113

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela