Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Humanitárne a vojnové právo

O čom predmet je

Medzinárodné humanitárne a vojnové právo obsahuje obrovské množstvo medzinárodne dohodnutých pravidiel majúcich preventívny i represívny charakter. Ich účelom je predísť zbytočnému alebo nadmernému utrpeniu potencionálnych obetí vojen a zároveň zaistiť, aby v budúcnosti bol trestnými sankciami stíhaný každý, kto pravidlá medzinárodného práva poruší. Medzinárodné humanitárne právo vychádza z ochrany osôb a týka sa situácii pri ozbrojenom konflikte, či už medzinárodnom alebo vnútornom.
Medzinárodné humanitárne a vojnové právo Je súčasťou verejného medzinárodného práva a je považované za jednu z jeho samostatných zložiek. Uplatňuje sa pri ozbrojených konfliktoch, jeho cieľom je zabezpečiť rešpektovanie človeka v takej miere, v akej je to zlučiteľné s vojenskými požiadavkami a s verejným poriadkom, a zmierniť tvrdosť, ktorá je dôsledkom nepriateľského stavu.

Zaradenie predmetu

Predmet Medzinárodné humanitárne právo je vyučovaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

Čo vás predmet naučí

V rámci predmetu sa študenti oboznámia so základnými zásadami a prameňmi Medzinárodného humanitárneho práva. Zároveň sa študenti naučia, čo Medzinárodné humanitárne právo upravuje a snaží sa regulovať napr. zakázané prostriedky vojny ( zákaz použitia chemických, bakteriologických a jadrových zbraní a zákaz niektorých konvenčných zbraní), zákaz spôsobu vedenia vojny a v neposlednom rade aj ochrane ranených a chorých, aby sa predovšetkým zmiernilo ľudské utrpenie. Študentovi si osvojí poznatky o hlavných medzinárodných dohovoroch upravujúcich oblasť medzinárodného humanitárneho a vojnového práva, ktorými sú haagske a ženevské dohovory.

Pre koho môže byť predmet užitočný

Medzinárodne humanitárne právo má veľký význam. O to viac, že Slovenská republika sa aktívne podieľa na riešení aktuálnych problémov, ako aj dôsledkov porušovania noriem humanitárneho práva v praxi. Znalosť predmetu je nevyhnutná najmä pre študentov práva majúcich ambíciu pôsobenia v rámci diplomacie, resp. v rámci medzinárodných humanitárnych orgánizácií, akými je napríklad Medzinárodný výbor Červeného kríža.

Nadobudnuté poznatky budú prínosné taktiež pre príslušníkov iných právnických profesií, keďže predmet sa zaoberá aj ochranou základných ľudských práv a súčasne je ambíciou predmetu napomôcť k rozvoju kritického myslenia študenta, keďže súčasťou predmetu je rozbor viacerých prípadových štúdií.

Ďalšie informácie o predmete vrátane odporúčanej literatúry sú zverejnené v Moodle.
Sylabus a otázky k predmetu sú dostupné v prílohe

 

Kontaktujte nás: 

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

Prílohy ku stránke: