Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Európske trendy v dedičskom práve

Zaradenie predmetu

Predmet Európske trendy v dedičskom práve je ponúkaný ako PVP (povinne voliteľný predmet) v magisterskom štúdiu. Predmet nadväzuje na vedomosti študentov z občianskeho práva hmotného i procesného a z medzinárodného práva súkromného a procesného, ukončené MPS však nie je podmienkou.

 Charakteristika predmetu

Predmet je vyučovaný klinickou formou, v spolupráci s pedagógmi z iných katedier. Semináre sú vedené praktizujúcou notárkou. Cieľom predmetu je rozvíjanie praktických zručností budúcich absolventov práva, preto je výuka vedená formou riešenia konkrétnych situácií ktoré môžu v dedičskom konaní vzniknúť, na základe modelových zadaní. Keďže v dnešnej dobe je častou praxou že dedičské konanie má cezhraničný rozmer (majetok ktorý je predmetom dedičského konania je v zahraničí, dedič má bydlisko v zahraničí, poručiteľ žil alebo pracoval v zahraničí) poslucháči budú postupne zasväcovaní i do riešenia otázok ktoré v dedičskom konaní prináša cudzí prvok.

 Čo vás predmet naučí

Študenti ktorí absolvujú predmet získajú prehľad o priebehu dedičského konania, budú vedieť stanoviť okruh dedičov a určiť ich dedičské podiely, budú vedieť vypracovať základné rozhodnutia a iné verejné listiny vydávané v dedičskom konaní, vrátane vyhlásenia poručiteľa o voľbe práva a dohody dedičov o voľbe právomoci. Budú sa tiež orientovať v otázkach dedičského konania s cudzím prvkom, budú vedieť určiť právomoc súdov v dedičskom konaní a rozhodné hmotné právo ktoré sa v dedičskom konaní s cudzím prvkom použije.

Keďže predmet je vyučovaný klinickou formou, hodnotenie študentov sa bude odvíjať od praktických zadaní ktoré budú študenti riešiť na seminároch v priebehu semestra.

Pre koho môže byť predmet užitočný

Predmet je praktický v prvom rade pre študentov ktorí majú záujem o notárske povolanie. Vedomosti a zručnosti nadobudnuté na predmete môžu byť ale tiež nápomocné i budúcim advokátom alebo sudcom, a v neposlednom rade každému kto chce lepšie pochopiť ako funguje rozhodovanie o právnych vzťahoch s cudzím prvkom a ako predpisy MPS nadväzujú na vnútroštátne právo.

 

Materiály k predmetu, sylabus a otázky nájdete v e-learningovom portáli Univerzity M.Bela https://lms.umb.sk/  

 

Kontaktujte nás:
JUDr.  Elena Júdová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151
JUDr. Andrea Barancová, PhD. |
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Vedúca katedry 
Odborná asistentka 
andrea.barancova@umb.sk
234 
048 446 3234